Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis
Kursuse kood HRC0181/3
Toimumise aeg 19.08.2020 - 31.03.2021
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üldhariduskoolis töötavad klassiõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ja õpiabiõpetajad
Eesmärk süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.
Sisu Õppimine ja õpistrateegiad. Lugemine ja lugemisstrateegiad. Lugemisstrateegiate-alase teadlikkuse ja strateegiate kasutamisoskuse hindamine ja arendamine. Vastastikune õpetamine. Enesejuhitud õppimine. Õppeprogrammi „Me loeme“ põhiprintsiibid ja rakendamine. Rühmatöö läbiviimine. Õppetegevuste vaatlus ja analüüs. Tekstide kohandamine. Õpilase õpi- ja lugemisoskuste arengu jälgimine ja hindamine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab õppimise ja õpistrateegiate arengu toetamise põhimõtteid;
- teab lugemise protsessi olulisemaid kognitiivseid, motivatsioonilisi ja metakognitiivseid tegureid;
- teab ja oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid;
- teab lugemisstrateegiate õpetamise võimalusi ning oskab neid valida ja rakendada õppetöös vastavalt õpilaste oskuste tasemele;
- analüüsib õpilaste lugemisstrateegiate kasutamise oskust ja motivatsiooni lugemisülesannete täitmisel;
- oskab arendada õpilaste teadlikkust ja oskusi oma õppetegevust eesmärgistada, planeerida, jälgida ja hinnata;
- teab tekstide keelelise, vormilise ja sisulise kohandamise põhimõtteid ja oskab lugemisteksti kohandada vastavalt õpilase oskuste tasemele;
- analüüsib enda õpetamistegevusi ja õpetamise protsessis esilekerkivaid väljakutseid ning oskab valida sobivaid õpetamisviise;
- hindab enda õpetamistegevuste tulemuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi ning planeerib vajalikud jätkutegevused muudatuste kinnistamiseks.
Eeldused Programmis osalemise eelduseks on võimalus programmi tegevusi rakendada 2.-4. klassi õpilaste õpetamisel koolis klassitunnis või õpiabirühmas 18 õppetunnis programmi vältel.
Lõpetamistingimused Ühisseminarid, kus toimuvad interaktiivsed loengud ja arutelud TLÜ koolitajate ja programmis osalejatega (3 tk); õppetundide ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs (18 tk); õpilaste oskuste arengu jälgimine, hindamine ja analüüs iseseisva tööna, enda õpetamistegevuste analüüs; kodutööd (3 tk).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 120, praktika 18)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Piret Soodla, Kristi Jakobson, Kaja Mädamürk, Eliis Härma, Maris Juhkam
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.08.2020    12:00-14:00 koolituseelne infoseminar Tallinnas   T-410
 21.08.2020    12:00-14:00 koolituseelne infoseminar Tartus    
 28.08.2020    -     T-415
 09.10.2020    -     T-415
 31.03.2021    - Tagasisideseminar (kuupäev täpsustusmisel!)