Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine
Kursuse kood IKC0078/3
Toimumise aeg 06.11.2017 - 31.01.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk Mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eelduseid ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ning kommunikatiivseid oskuseid.
Sisu I MOODUL
Suhtlemine ja kommunikatsioon õpetaja töös muutunud õpikäsituse kontekstis. Õpetaja kui suhtleja ja õpetaja suhtluspädevus. Kommunikatsiooni- ja suhtlusoskuste arendamine. Keelekasutuse mõju suhtluses: jaatav, eitav kõne. Keeleline positsioneerimine. Kontakti loomine, selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine. Enesekehtestamine. Mina- ja jah-sõnumid. Erinevad suhtlustasandid.

II MOODUL
Konflikt ja konfliktide lahendamine (sh distsipliiniprobleemide lahendamine), toimetulek vastupanuga. Vägivallatu suhtlus. Tagasiside. Suhtlus- ja kommunikatsioonisituatsioonide analüüs.

III MOODUL
Töö sidusrühmadega: teiste õpetajate, juhtkonna. Lastavanematega. Õpetaja professionaalne identiteet – mina suhtlejana, tugevuste analüüs ja isiksuslikud ressursid. Eneseväärtustunne kui hea kontakti ja suhtlemise eeldus.
Õpiväljundid mõistab ja mõtestab ennast suhtlejana;
-analüüsib enda rolle ja tugevusi ning loob enda kui suhtleja profiili;
-mõistab arengut toetava suhtlusruumi kujunemise eelduseid ja enda võimalusi selle loomisel;
-rakendab erinevaid suhtluspädevusi erinevates õpetajatöö situatsioonides ja teab, kuidas lahendada konflikte;
-oskab kaasata lastevanemaid, kolleege, juhtkonda keeruliste suhtlusolukordade lahendamisse
-kasutab suhtluses erinevaid strateegiaid
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 42)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Aava, PhD; Katri-Liis Vainio MA; Renee Aua, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 280 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.11.2017    - I sessioon 6.-7.november 2017    
 28.11.2017    - II sessioon 28.-29.november 2017    
 30.01.2018    - III sessioon 30.-31.jaanuar 2018    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp