Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades
Kursuse kood AYC0211/8
Toimumise aeg 26.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata ning gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad, ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid
Eesmärk Omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös
Sisu Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus, pädevuste ja õpiväljundite raamistik
Ettevõtluse baasmoodulid (4. ja 5.) ja nende rakenduskavad
Meeskonnatöö kui õppemeetod, meeskonnatöö hindamine
Ärimudel õppeprotsessina: ettevõtluskeskkond ja äriidee, turg ja turundus, tulud ja kulud
Ettevõtlusprotsess ja juhtimine
Õppe- ja hindamismeetodid ning digivahendite kasutamine ettevõtlusõppes
Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine ettevõtlusõppes
Õpiväljundid Koolituse lõpetaja: mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja teab, kuidas kasutada raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel; mõistab ettevõtlusõppe baasmooduli pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid; teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.
Eeldused Õpetamise kogemus.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jane Mägi, Eneken Titov
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee