Õppejuhtide arenguprogramm - õppimist eestvedav juhtimine
Kursuse kood HRC0327/1
Toimumise aeg 28.09.2020 - 25.03.2021
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak T-412
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppejuhid, õppealajuhatajad, õppedirektorid või sarnast ametinimetust kandvad haridusasutuse töötajad
Eesmärk arendada juhtimiskompetentse ja kujundada hoiakud, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ja 21. sajandi väljakutseid haridusele, saada tuge õppejuhina juhtimiskompetentside, sh õppimise ja õpetamise protsesside sisulise eestvedamisvõimekuse arengule, arendada refleksiooni teadliku kasutamise oskust ja suutlikkust teadlikult rakendada selleks eri strateegiaid.
Sisu I Grupi loomine, võrgustikutöö alused. Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis.Grupiprotsessid ja võrgustikutöö. Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine.
II Kooli arengueesmärkide seadmine ja sisehindamine. seadmine.
III Õppejuht õppimise eestvedajana.
IV Õppevisiit Hollandisse.
V Refleksioon ning kogemuse jagamine pärast rahvusvahelist õppevisiiti.
VI Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine. Kooli õppekava arendamine. Muutuste kavandamine ja juhtimine.
VII Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas. Individuaalsete projektide tulemuste analüüs, järeldused, jätkutegevuste planeerimine koolis. Posterettekande ettevalmistus.
VIII moodul: Koolituse kokkuvõte ja arutelu.
Õpiväljundid teadvustab ootusi 21. sajandi õppejuhile, analüüsib sellest lähtuvalt isiklikke kompetentse, seab realistlikud arengueesmärgid ning koostab nende saavutamiseks tegevuskava; on teadlik eri juhtimisstiilidest ja -strateegiatest ning oskab neid praktikas vastavalt vajadusele rakendada; teadvustab enda ressursse ja võimalusi muutuste juhina ning kasutab neid oma organisatsiooni arengu toetamisel ja kasutab sihipäraselt kujunenud õppejuhtide võrgustiku ressursse; tunneb tõenduspõhise juhtimise- ja arendustegevuse põhimõtteid, oskab neid rakendada ning ka teisi kooli meeskonnaliikmeid ja õpetajaid nõustada; väärtustab ja mõistab arengut toetava keskkonna tunnuseid ja selle loomise tingimusi kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt ja oskab selleks leida ressursse; kaardistab õpetajate arenguvajadused, loob oma organisatsioonis õpetajate professionaalse arengu toetamise süsteemi/ täiustab ning arendab juba olemasolevat süsteemi; omab ülevaadet digitehnoloogiate võimalustest oma töö efektiivsemaks muutmisel ning õppetegevuse sisuliseks toetamiseks, on valmis neid võimalusi kasutama.
Eeldused Töötamine sihtgrupi kirjelduses olevate tunnustega töökohal.
Lõpetamistingimused Programmi raames toimub 8 moodulit, millest 3 moodulit toimub kahepäevastena ja 4 moodulit ühepäevastena. Ühepäevaste moodulite raames toimub 2 Eesti-sisest õppevisiiti, mille käigus seotakse õppekavas käsitletav teooria kooli praktikaga. Välisriigi õppevisiit toimub kolme-päevase moodulina.
Programm sisaldab iseseisvat tööd 64 akadeemilist tundi, mille hulgas toimub töövarjutamine õppegrupi osalejate vahel. Lisaks viib iga osaleja individuaalselt läbi muudatusprojekti seoses oma igapäevase tööga, mille raames tehakse iga mooduli lõpus iseseisev töö muutuse rakendamise toetuseks.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid. Olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Koolitajatel on vähemalt magistrikraad ja vähemalt kolm aastat koolitajakogemust õpetajakoolituses, sh täiendusõppes. Programmi elluviimisse on kaasatud 4 praktikut, kes töötavad programmi perioodi vältel tegevõppejuhina.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 76 tundi, iseseisevõpe 64, praktika 21)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Reet Sillavee, Kati Aus, Tiina Tiit, Kaire Kollom, Tiiu Tammemäe
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Grupihinnaga tellimuskoolitus
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.07.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.09.2020    10:00-17:15 I moodul: Grupi loomine, võrgustikutöö alused. Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis. Eve Eisenschmidt, Reet Sillavee Luhtre turismitalu
 29.09.2020    10:00-17:15 I moodul: Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine. Kati Aus, Tiina Tiit Luhtre turismitalu
 14.10.2020    10:00-15:30 II moodul: Kooli arengueesmärkide seadmine ja sisehindamine Kätlin Vanari jt Emili Kool
 11.11.2020    10:00-15:30 III moodul: Õppejuht õppimise eestvedajana Reet Sillavee jt Pelgulinna Gümnaasium
 07.12.2020    10:00-17:15 IV moodul: 3-päevane õppevisiit (ajakava täpsustub) Reet Sillavee jt Holland
 19.01.2021    10:00-17:15 V moodul: Refleksioon ning kogemuse jagamine pärast rahvusvahelist õppevisiiti. Reet Sillavee, Eve Eisenschmidt T-412
 10.02.2021    10:00-17:15 VI moodul: Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine Eve Eisenschmidt jt Tartu Erakool
 11.02.2021    10:00-17:15 VI moodul:Kooli õppekava arendamine. Muutuste kavandamine ja juhtimine. Eve Eisenschmidt jt Tartu Forseliuse kool
 09.03.2021    10:00-17:15 VII moodul: Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas. Õppija erivajaduste märkamine ja õpilaste individuaalsetest eripäradest tuleneva õpikeskkonna loomine. Kaire Kollom, Tiiu Tammemäe T-412
 10.03.2021    10:00-17:15 VII moodul: Individuaalsete projektide tulemuste analüüs, järeldused, jätkutegevuste planeerimine koolis. Posterettekande ettevalmistus. Reet Sillavee jt T-412
 25.03.2021    10:00-17:15 VIII moodul: Koolituse kokkuvõte ja arutelu. Eve Eisenschmidt, Reet Sillavee T-412