YKC0055/4 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

31.03.2021 - 15.04.2021

Registreerimise tähtaeg

28.03.2021

Toimumise koht

Zoom ja/või Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Maht

34 akadeemilist tundi (kontaktõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Andmekaitseseadus.
Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs).
Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- tunneb baastasemel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning andmekaitseseaduse üldpõhimõtteid;
- omab alusteadmisi kinnisvaraarenduse ja analüüsi ning kinnisvarainvesteeringute ja finantseeringute kohta;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak

koolitaja kompetentsus

MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Reeli Eelmets, Karlis Kolk, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Lily Loidap, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Anne Pirn, Birjo Tartu, Andri Treufeldt

Kursuse hind

299 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 299 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 264 eurot. Üksikpäeva hind 70 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele loengumaterjale elektroonilisel kujul.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Irene Kollo, 61 999 42, irene.kollo@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
31.03.2021 10:00-13:00 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Võlaõigusseaduse üldosa teemad. Merle Eamets Zoom
31.03.2021 13:45-17:00 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach Zoom
01.04.2021 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 1. osa (lepingud, näidisülesanded). Merle Eamets Zoom
01.04.2021 13:45-15:15 Kinnisvara kindlustamine. Anne Pirn Zoom
06.04.2021 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 2. osa (lepingud, näidisülesanded). Asjaõigusseadus 1. osa. Näidisülesanded. Merle Eamets Zoom
06.04.2021 13:45-16:15 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets Zoom
08.04.2021 09:00-12:00 Asjaõigusseadus 2.osa. Näidisülesanded. Merle Eamets Zoom
08.04.2021 12:45-16:00 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson Zoom
08.04.2021 16:15-17:45 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi Zoom
13.04.2021 10:00-10:45 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu Zoom
13.04.2021 11:00-12:30 Kinnisvara maksustamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Merle Eamets Zoom
13.04.2021 12:45-13:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-­ EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm Zoom
13.04.2021 14:15-17:30 Näidisülesanded, kokkuvõtted. Merle Eamets, Peeter Nurm Zoom
15.04.2021 10:00-11:30 Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs). Lily Loidap Zoom
15.04.2021 11:45-13:15 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Karlis Kolk Zoom
15.04.2021 14:00-15:30 Andmekaitseseadus. Karlis Kolk Zoom
15.04.2021 15:45-17:15 Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud. Andri Treufeldt Zoom