Individuaalne vananemine ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0064/1
Toimumise aeg 08.06.2021 - 09.06.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad, era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk arendada vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide teadmisi sotsiaalsetest, füsiloogilistest ja kognitiivsetest muutustest vananemisel, enamlevinud toitumise ja liikumisega seotud terviseprobleemidest vanemaealistel ning koostööst tervishoiu jt spetsialistidega, samuti vanemaealiste lähivõrgustikuga aktiivse vananemise toetamisel.
Sisu Vanadus ja vananemine indiviidi tasandil; vanemaealisus elukaare kontekstis; kehalise võimekuse ealised muutused ja vanaea terviseprobleemid; edukas vananemine ja vanaea haprus; vanemaealiste elukvaliteedi eripärad.
Füsioloogilised muutused normaalsel vananemisel: vananemise bioloogilised põhjused, inimese organismi, sh hormonaalse süsteemi, närvisüsteemi talitluse, südame-veresoonkonna ja hingamisfunktsiooni ning liikumiselundkonna vananemismuutused (skelett, liigesed, lihased),
tervis ja terviseteadlikkus.
Kognitiivne vananemine; Soolised erinevused sotsiaalsel vananemisel.
Töötamine vanemas eas - aktiivsena vananemise üks eelduseid.
Tervislik toitumine vanemas eas; Vananemisega seotud muutused organismis ja nende mõju inimese toitumuslikule seisundile;
Eesti vanemaealiste toitumine;
Enamlevinud toitumisega seotud terviseprobleemid vanemaealistel: haigusseisundite olemus, mõju toitumisele, soovitused ennetuseks ja terviseprobleemide leevendamiseks ning koostöö tervishoiutöötajatega.
Eakate toitumise eripärad; Toitumise alused: toiduenergia, valk, süsivesikud, toidurasvad, vitamiinid ja mineraalid, vedelik; Vanemaealiste toitainelised vajadused; Soovitused täisväärtuslikuks toitumiseks arvestades vananemise eripäradega ning eluviisi ja sotsiaalmajandusliku olukorra mõjudega.
Tervislik liikumine vanemas eas; Liikumise mõju organismile; Eakate kehalise aktiivsuse eripärad; Eakohase ja jõukohase liikumisviisi ning treeningstiili valimine.
Sotsiaalteenused eaka inimese ja tema pere toetamiseks; Geriaatriline hindamine, eakate hooldus ja turvalisuse tagamine; Teovõime hindamine ja eestkoste; Omastehooldus ja hooldajatoetuse taotlemine.
Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:
- tunneb vananemisega seotud sotsiaalseid, füsiloogilisi ja kognitiivseid muutusi; enamlevinud vanemaealiste toitumise ja liikumisega seotud terviseprobleeme ning teadvustab koostöö vajadust tervishoiu, toitumise jt spetsialistidega oma tervise hoidmisel;
- oskab hinnata oma terviseolukorda, planeerida võimete- ja eakohast liikumist ning koostada tervislikku eakohast menüüd;
- oskab põhjendada õppimise (kognitiivse stimulatsiooni) vajadust III ja IV eluetapis;
- oskab teha koostööd spetsialistide ja vanemaealiste lähivõrgustikuga.
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uute teadmiste omandamine on põimitud loengu, arutelude, praktilise rühmatöö ja individuaaltööga järgmistel teemadel:
- Tööotsing ja tööturuteenuste planeerimine kasutades digipädevusi
- Eakohase ja tervisliku menüü koostamine kasutades digipädevust.
- Kehalise aktiivsuse planeerimine kasutades digipädevust.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus magistrikraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Marju Medar, Saime Kuu
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp