Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias
Kursuse kood HRC0027/3
Toimumise aeg 14.05.2018 - 11.12.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49, ruum Rä-411
Sihtgrupp lasteaia õpetajad
Eesmärk saada tuge oma tööks lasteaias õpetajana toime tulemaks erivajadustega lastega, et võimalikult vara märgata ja sekkuda, et toetada iga lapse terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt.
Sisu Moodulid: I Erivajadusega laps lasteaias; II Koolieeliku arengu hindamine; III Erivajadustega laste kõne arendamine ; IV Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas; V Lastevanemate nõustamine. Teemad:muutunud hariduskontekst; hariduslike erivajaduste olemus ja kategooriad; hariduslike erivajaduste väljaselgitamise meetodid; õpetaja roll ja võimalused; kõne arendamise etapid ja eesmärgid, erivajadustega lapse kõne arendamine; mittesoovitava käitumise kustutamine soovitud käitumismustrite jõustamise kaudu; sotsiaalne võrgustik, lapse toimetuleku kaardistamine; võrgustikukaart; genogramm; nõustamise struktuur ja kommunikatsiooniprotsess nõustamisel.
Õpiväljundid • oskab märgata erivajadusi koolieelses eas ja rakendada esmast sekkumist;
• suudab ennetada ja lahendada käitumisprobleeme, koostada käitumise tugikava;
• oskab hinnata lapse kõneliste oskuste arengut ja teab kõne arendamise põhimõtteid;
• omab teadmisi ning esmast kogemust erivajaduste väljaselgitamise meetoditest ning vahenditest;
• suudab määrata nõustamisvajadust ja kavandada erivajadusega lapsega läbiviidavat võrgustikutööd
Eeldused töötamine lasteaias õpetajana
Lõpetamistingimused Kokku toimub 16 õppepäeva. Õpe toimub tsüklitena: üks kord kuus 2 õppepäeva (1 õppepäeva kestus 8 tundi). 5 moodulit jaotuvad erinevate tsüklite vahele. Koolituse kestel viiakse läbi vaatlus (sh nähtu kokkuvõte, reflektsioon) kahes Tallinna lasteaias. Tsüklite vahepeal teevad osalejad käsitlusel olnud / käsitlusele tulevast teemast lähtuvalt iseseisvat tööd (vajalike materjalide iseseisev läbitöötamine ja reflektsioon kaasõppija(te)ga; käitumise tugikava koostamine ja juhtumianalüüs (sh arutelu rühmas, teiste juhtumite tagasisidestamine Moodles); kõne arenduse vahendi loomine (katsetamine grupis, tagasisidestamine); lõputöö koostamine: oma asutuse sekkumiskava koostamine (olemasoleva analüüs, parimad praktikad, seosed seadusliku raamistikuga (sh õppekava, üldpädevused). Õppetsükli lõpus on võimalik soovijail saada õppejõududelt silmast silma lõputöö konsultatsiooni.

Grupi hoidmiseks ja teadmiste kinnistamiseks moodustatakse tsüklite vahepealsel ajal iseseisvateks töödeks õppijate paare, hoitakse õppijatega kontakti e-keskkonnas jms. Kursuse jaoks luuakse osalejatele eraldi e-õppe tugi Moodle-keskkonnas, kuhu lisatakse kohustuslikud ja soovituslikud materjalid, iseseisvate ülesannete juhendid jm.

Vajalikud õppematerjalid koostatakse spetsiaalselt koolitusele, toetamaks koolituse raames käsitletavaid teemasid. Iga koolitusel osaleja saab kaasa õppematerjali (jaotmaterjal, töölehed).
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest
Maht 9 EAP (kontaktõpe 128 tundi, iseseisevõpe 106)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiiu Tammemäe, PhD; Lii Lilleoja, MA; Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.05.2018    10:00-17:15 Erivajadusega laps lasteaias Tiiu Tammemäe  
 15.05.2018    09:00-16:15 Koolieeliku arengu hindamine Kadi Lukanenok  
 16.05.2018    09:00-16:15 Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas Lii Lilleoja  
 04.06.2018    10:00-17:15 Erivajadusega laps lasteaias Tiiu Tammemäe  
 05.06.2018    09:00-16:15 Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas Lii Lilleoja  
 27.08.2018    10:00-17:15 Koolieeliku arengu hindamine Kadi Lukanenok  
 28.08.2018    09:00-16:15 Erivajadustega laste kõne arendamine Tiiu Tammemäe  
 29.08.2018    09:00-16:15 Lastevanemate nõustamine Lii Lilleoja  
 17.09.2018    10:00-17:15 Koolieeliku arengu hindamine Kadi Lukanenok  
 18.09.2018    09:00-16:15 Erivajadustega laste kõne arendamine Tiiu Tammemäe  
 08.10.2018    10:00-17:15 Lastevanemate nõustamine Lii Lilleoja  
 09.10.2018    09:00-16:15 Erivajadustega laste kõne arendamine. Õppekäik. Tiiu Tammemäe  
 05.11.2018    10:00-17:15 Lastevanemate nõustamine. Individuaalsed konsultatsioonid lõputöö edukaks valmimiseks Tiiu Tammemäe  
 06.11.2018    - Sobitus- ja arendusrühma õppetegevuste vaatlus. Õppekäik. Lii Lilleoja  
 03.12.2018    10:00-17:15 Meeskonnatöö ja võrgustik erivajadustega lapse toetamisel. Õppekäik. Tiiu Tammemäe  
 04.12.2018    09:00-16:15 Lõputööde esitlus, arutelud Tiiu Tammemäe, Lii Lilleoja, Kadi Lukanenok