LTC0390/2 - Infokogumine ja ebasiiras kommunikatsioon ("Õiguspsühholoogia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.10.2023 - 15.12.2023

Registreerimise tähtaeg

07.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased

Eesmärk

saada ülevaade infokogumise tehnikatest ja kahtlustatava ülekuulamisest psühholoogia vaatenurgast, ebasiira kommunikatsiooni tuvastamise eri tehnikatest ja nende tõhususest.

Sisu

Funktsionaalsed blokid ajus, seosed mõistelise mõtlemise ja kognitiivne laadungiga. Kahtlustatavate küsitlemise teaduspõhised tehnikad ja strateegiad. Ebasiira kommunikatsiooni eri tehnikad ja nende tehnikate tõhusus. Mitteverbaalne käitumine ja žestid. Info kogumise tehnikad oletatavate terroristide või muude huvipakkuvate inimeste osas.

Õpiväljundid

Teab teaduspõhiseid kahtlustatava küsitlemistehnikaid ja -strateegiaid, küsitlemistehnikate kvaliteeti mõjutavaid tegureid; tunneb ebasiira kommunikatsiooni tuvastamise tehnikate tõhusust; valib info kogumiseks kõige sobivamad strateegiad ja tehnikad.

Eeldused

On bakalaureusekraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses. Oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt õppetegevust toetav virtuaalne sünkroonset suhtlust võimaldav keskkond

koolitaja kompetentsus

Kristjan Kask (PhD õiguspsühholoogias), Tallinna ülikooli õiguspsühholoogia dotsent. Kristjan keskendub oma teadustöös erinevate küsitlemistehnikate efektiivsuse uurimisele ning inimeste tuvastamisele. Ta on läbi viinud viimase 15 aasta jooksul küsitlemise-alaseid koolitusi nii politseiuurijatele, prokuröridele, kohtunikele, Lastemaja töötajatele, sotsiaaltöötajatele nii lastest kui täiskasvanutest tunnistajate ja kannatanute küsitlemise teemadel. Kristjan veab TLÜ õiguspsühholoogia kompetentsikeskuse tegevusi.
Valeri Murnikov (MA psühholoogias), Tallinna ülikooli psühholoogia nooremteadur. Doktoriõppes keskendub inimeste mitteverbaalse käitumise ning ülekuulamistehnikate efektiivsuse uurimisele.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõtteil. Loengud, harjutused, juhtumitöö analüüs ja kirjalik klienditöö analüüs

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristjan Kask

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.10.2023 10:00-17:15 Infokogumine ja ebasiiras kommunikatsioon Kristjan Kask M-648
14.12.2023 10:00-17:15 Info kogumine ja ebasiiras kommunikatsioon Kristjan Kask M-648