AVC0012/1 - Mentorite ja ettevõtjate andragoogiline täienduskoolitus kutse- ja kõrgkoolides õpetamiseks

Toimumise aeg

14.11.2016 - 22.11.2016

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-410

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

Ettevõtjad, mentorid, kes õpetavad või soovivad tulevikus hakata õpetama ettevõtlus(majandus)õpet kutse- või kõrgkoolides

Eesmärk

mõista andragoogilises kontekstis täiskasvanute õppimise ja õpetamise iseärasusi ning hakata neid põhimõtteid rakendama praktikates.

Sisu

I Andragoogika põhimõtted. Täiskasvanud õppija eripära. Ennastjuhtiv õppija.
Eneseanalüüs ja refleksioon kui täiskasvanu õppimise peamine meetod.

II Õpimotivatsioon ja ettevõtlus. Andragoogi ja mentori roll ning tegevused õpimotivatsiooni ja ettevõtlikkuse toetamisel
Näited mentorlusest ettevõtluspraktikas - mentori ja mentee vaatenurk.

III Õppeprotsessi ülesehitus: planeerimine, läbiviimine ja tagasiside kutse- ja kõrgkoolides
Õppetöö kavandamine ja eesmärgist lähtuv meetodi valik
Rühmatöö meetodid ja nende tõhus rakendamine ettevõtluspädevuse toetamisel.
Tagasiside kogumise meetodid. Tagasiside edastamine õppimise toetamisel.

Õpiväljundid

mõistab täiskasvanu õppimise iseärasusi; oskab kasutada andragoogika põhimõtteid praktikas ning toetada täieskasvanut õppijana; mõistab õppemeetodite võimalusi ettevõtlikkuspädevuse arendamisel; teab tagasiside kogumise meetodeid ja oskab anda õppimist toetavat tagasisidet.

õpikeskkond

Kontaktpäevad toimuvad TLÜ HIK avatud seminariruumis T-410, kus on olemas koolituse läbiviimiseks vajalikud vahendid ning teisaldatavad toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline/andragoogiline või ettevõtlusalane kõrgharidus, vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine koolituse mõlemal päeval. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid.
Iseseisva kodutööna kavandavad koolitusel osalejad ettevõtlusteemalise õppetegevuse täiskasvanud õppijale kasutades koolitusel õpitud õppe- ja tagasiside kogumise meetodeid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mari Karm (PhD), Kaia Köster (MA), Ülle Aasjõe (MA)

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.11.2016 09:30-10:00 Registreerimine ja hommikukohvi Kaia Köster, MA T-410
14.11.2016 10:00-11:30 Andragoogika põhimõtted. Täiskasvanud õppija eripära. T-410
14.11.2016 11:30-11:45 Kohvipaus
14.11.2016 11:45-13:15 Ennastjuhtiv õppija. Eneseanalüüs ja refleksioon kui täiskasvanu õppimise peamine meetod
14.11.2016 13:15-14:00 Lõuna
14.11.2016 14:00-15:30 Õpimotivatsioon ja ettevõtlus. Andragoogi ja mentori roll ning tegevused õpimotivatsiooni ja ettevõtlikkuse toetamisel. Näited mentorlusest ettevõtluspraktikas mentori ja mentee vaatenurgast lähtuvalt. Ülle Aasjõe, MA
22.11.2016 09:30-10:00 Registreerimine ja hommikukohvi T-410
22.11.2016 10:00-11:30 Õppetöö kavandamine ja eesmärgist lähtuv meetodi valik. Täiskasvanud õppijaid kaasavad õppemeetodid ettevõtlusõppes Mari Karm, PhD T-410
22.11.2016 11:30-11:45 Kohvipaus
22.11.2016 11:45-13:15 Rühmatöö meetodid ja nende tõhus rakendamine ettevõtluspädevuse toetamisel
22.11.2016 13:15-14:00 Lõuna
22.11.2016 14:00-15:30 Tagasiside ja refleksioon õppeprotsessis. Tagasiside kogumise meetodid.