DTC0161/1 - Digiõppematerjalide loomine kutseõppes

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“. Sihtrühm: kutseõpetajad ja kutsekoolide üldmoodulite õpetajad, vabade kohtade olemasolul ka teised kutseharidusse panustada soovivad isikud. Koolitust salvestatakse.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.03.2023 - 30.03.2023

Registreerimise tähtaeg

13.03.2023

Toimumise koht

veebis

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

kutseõpetajad ja kutsekoolide üldmoodulite õpetajad

Eesmärk

praktiliste töövõtete omandamine kvaliteetsete digitaalsete õppematerjalide koostamiseks, hindamiseks, kohandamiseks ja jagamiseks Sisuloome ja E-koolikoti abil

Sisu

Digiõppevara liigid, loomise meetodid ja vahendid. Digiõppevara kvaliteedinõuded ja nende järgimine õppevara loomisel ja hindamisel. Digiõppevara loomine H5P ja Sisuloome abil ja jagamine E-koolikoti kaudu, metaandmed. Digitaalsete õpiampsude loomine ja kohandamine kutsehariduse õppijatele.

Õpiväljundid

selgitab digitaalse õppematerjali loomise põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid; kasutab eri tüüpi digitaalset õppevara oma õppetöös; koostab ja kohandab eri tüüpi digitaalseid õppematerjale (harjutused, enesetestid, interaktiivsed videod ja esitlused jt); kohandab digitaalset õppematerjali kutsehariduse õpilaste vajadustele vastavalt; kasutab Sisuloome keskkonda õppematerjalide loomisel; kasutab E-koolikoti keskkonda õppematerjalide jagamiseks.

Eeldused

oskus kasutada IKT vahendeid tavakasutaja tasemel. Ei eeldata varasemat digitaalse õppevara loomise kogemust. Õpetaja digipädevuse baastase DigCompEdu raamistiku teisel tasemel (õppevara loomise osas), vt digipadevus.ee -> Õpetaja digipädevus

õpikeskkond

Kontaktõpe veebikeskkondades, Zoom, Moodle, Sisuloome, E-koolikott

koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad

Lõpetamistingimused

Põimõpe: kontaktõpe (loengud, praktikumid) kombineeritud iseseisva õppega. Kursuse sooritamiseks tuleb esitada kolm individuaalset tööd H5P/Sisuloome õppematerjalide kujul (interaktiivne video, interaktiivne esitlus ja kursusekaaslase loodud õppematerjali retsensioon), lisaks üks rühmatöö: ainetevahelise õpiprojekti õppematerjalide kogumik.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

prof Mart Laanpere, Pirje Meri, Annika Volt, Kristiina Vaikmets

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.03.2023 14:00-17:15 Ainealase digiõppevara koostamine Sisuloomes Digiõppevaramu ja Digitunni projekti näitel. Graafiliste ülesannete koostamine Sisuloomes (hotspot). Annika Volt, Kristiina Vaikmets veebis
22.03.2023 14:00-17:15 Interaktiivse video loomine Sisuloomes. Digiõppevara mõiste, liigid, OER, autorvahendid, repositooriumid, E-koolikott ja Sisuloome. Kristiina Vaikmets, Mart Laanpere veebis
27.03.2023 14:00-17:15 Valikvastustega ülesannete koostamine Sisuloomes. Õpiampsud kutseõppuritele ja nendest tervikliku õppematerjali koostamine. Annika Volt, Pirje Meri veebis
30.03.2023 14:00-17:15 Autoriõigused, digiõppevara kvaliteedi hindamise raamistik, hindamisviisid, õpianalüütika, taaskasutatavus. Kogumiku koostamine H5P Course presentation, Book ja Column abil, õpistsenaariumid LePlanneris. Rühmatöö. Mart Laanpere, Annika Volt veebis