HRC0526/2 - Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas ("Õppimise ja õpetamise alused" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.01.2025 - 15.06.2025

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

õpetajana töötavad või alustavad isikud, kellel puudub pedagoogiline (õpetajakoolitus) ettevalmistus

Eesmärk

Omandada süsteemne arusaam koolist kui institutsioonist ja seda mõjutavatest teguritest ning kooli mõjust ühiskondlikele suhetele ja sidusrühmadele; saada ülevaade pedagoogilistest süsteemidest ja nende mõjust kasvatus- ja õppeprotsessile; saada ülevaade inimesekäsitustest; arutleda inimese individuatsiooni ja individuaalsuse üle kasvatusfilosoofilisest vaatepunktist; analüüsida kasvatustegelikkust, lähtudes kasvatusteaduslikust, pedagoogilis-psühholoogilisest ja didaktikaalasest süsteemsest teadmusest; analüüsida tõhusa tegutsemise võtteid eri (koolikeskkonna) situatsioonides, kujundada arusaam põhilistest nõustamisoskustest, et olla koolis esmaseks abistajaks õpilastele ja toetajaks kolleegidele ja lapsevanematele; saada ülevaade klassijuhatajatööst koolis.

Sisu

Õpetajaharidus, seadusandlus, kutse-eetika. Nõustamisoskused õpetajale. Nõustamisprotsessid. Klassijuhataja koostöö kolleegiga, lapsevanemaga. Arenguvestlused ja tagasisidestamine. Kaasamine, erisused ja konfliktid grupis. Kriisipedagoogika, sotsiomeetria. Õpetaja kui juht (juhtimisstiilid: jagatud ja kaasav juhtimine), õpetaja ja kogukond: vastutus võrgustikukoostöö toimimise tagamiseks. Kool kui kasvatustegelikkus. Väärtused kasvatuses ja kasvatusväärtused. Koolikultuur ja pedagoogilised süsteemid. Ülevaade inimesekäsitustest (kasvatus)filosoofias. Ideoloogia ja võim, nende roll kasvatuse kui praktika ning kasvatusfilosoofia kujunemisel ja teostumisel. Kasvatusfilosoofia isiksusliku arengu teekonnana.

Õpiväljundid

mõtestab kasvatuse seotust ajastu ja ühiskonnaga, kooli institutsionaalse raamistiku nähtavat ja varjatud toimet isiksusele; teab nüüdisaegsetest pedagoogilistest süsteemidest, neist lähtunud innovatiivsetest praktikatest, analüüsib nende mõju ja kasutusväärtust kasvatus- ja õppeprotsessis; analüüsib kasvatustegelikkust ja rakendab tõhusa tegutsemise võtteid (koolikeskkonna) eri situatsioonides, lähtudes kasvatusteaduslikust, pedagoogilis-psühholoogilisest ja didaktikaalasest süsteemsest teadmusest; on teadlik õpetaja vastutusest ja võimalustest muutuvas koolis ja ühiskonnas, reflekteerib oma professionaalset identiteeti, tegevust õpetajana (sh seadusandlus ja õpetaja kutse-eetika); on teadlik oma mõjust õpilaste väärtusmaailma ja enesemääratlusprotsesside kujundajana, suunab vastavaid protsesse klassiruumis ja kogukonnas; teab põhilistest nõustamisoskustest, juhib gruppi nii aineõpetaja kui ka klassijuhatajana, väärtustab, planeerib ja viib läbi ühistegevusi ja arenguvestlusi, teeb koostööd kolleegide ja hariduse sidusrühmadega (mh lapsevanemad, tugisüsteemid, kogukond).

Eeldused

Kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Artiklite ja vaatluste analüüsid ning enesekohased refleksiooniülesanded e-didaktikumis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Poom-Valickis, Kriste Talving

Kursuse hind

1510 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3