Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes
Kursuse kood IKC0063/4
Toimumise aeg 26.09.2019 - 28.11.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Klassiõpetajad, põhikooli aineõpetajad
Eesmärk Õppida kogemusõppe kaudu looma ja juhtima lõimitud õppeprotsessi ning rakendama terviklikku teemapõhist metoodikat.
Sisu Holistiline õppekava koolis – õpikäsituse põhimõtted. Mis on lõiming? Tõelise õppimise tähenduslikkus ja eesmärgipärasus tegevustes. Lõimingu sisemine ja väline mõõde ning tähenduslikkus õppimisele. Lõimingu kihilisus õppekava rakendamisel läbi 4 põhimõtte: õppija-kesksus, elulisus ja avajadused, loovus ja aktiivsus, lahenduskesksus. Teemapõhine ehk aineteülene õppeprotsessi korraldus. Lõimingutsentrid õppe kavandamisel. Õpetaja ja õppija autonoomia teemapõhise õppe korraldamine ja õppetegevuse kavandamine, eesmärgistamine ja õpitulemuste saavutamine. Grupi tegevused, arutelud ja loominguline uurimine õppimisel. Avatud õpikeskkonnad (Outdoor Learning) teemapõhisel uurimisel. teemapõhise õppe ja üldõpetuse ühisjooni ning võimalik ülekanne õppimisse. Hindamisest teemapõhise õppe rakendamisel. Õpetaja tegevuskava koostamine teemapõhise õppe läbiviimiseks. Õppekäik - tunni vaatlus.
Õpiväljundid • tunneb teemapõhise metoodika rakendamise põhimõtteid õppekava eesmärkide realiseerimiseks ja oskab asjakohaselt lõimingut kasutada;
• oskab kavandada teemapõhise õppe õppeprotsessi ning kujundada vastavaks õpikeskkonna;
• oskab kohandada teemapõhiseks õppimiseks õppemeetodeid ja õppevara ning toetab õppimist haridustehnoloogiliste vahenditega;
• oskab rakendada teemapõhist lähenemist ning anda õppijatele tagasisidet;
• oskab reflekteerida kutsestandardist tulenevalt oma professionaalset toimetulekut teemapõhise õppe kavandamisel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused 6 õppepäeva (toimuvad sessiooniti)=2+1+2+1 (kokkuvõte ja refleksioon). Kahe õppesessiooni vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate õppeülesannete tegemiseks ja ka rakendamiseks ning analüüsimiseks. Õpe on korraldatud õppijat aktiivselt kaasavaks. Iga käsitletav teema saab õppijale omaseks läbi isikliku kogemuse. Õpitut analüüsitakse ja mõtestatakse teoreetiliselt koolitusel. Koolitusele on loodud tugi e-õppe keskkonnas Moodle. Koolitus on aktiivõppe-põhine ning rajatud koostöise õppimise põhimõtetele. Kogu koolituse vältel on rakendatud õpetaja enese analüüsimiseks eneseuurimise (self study) meetodit, mida peetakse jõustatumaks õpetaja uurimismeetodiks õppekava rakendamisel (Pinar, 1981).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 42)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Kukk, PhD;Laura Komp; Kristel Soidra; jt
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.09.2019    - I sessioon 26.-27.09.2019    
 22.10.2019    - II sessioon 22.-23.10.2019    
 07.11.2019    - III sessioon 7.11.2019    
 28.11.2019    - IV sessioon 28.11.2019