HRC0313/5 - Ettevõtluspedagoogika ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.08.2024 - 31.01.2025

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust

Eesmärk

kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe planeerimiseks ja läbiviimiseks, õppija arengut ja õppimist toetava õpikeskkonna loomiseks.

Sisu

Euroopa Liidu strateegiad ja suunised ettevõtlusõppe arendamiseks. Ettevõtlusõpe Eestis; ettevõtluspädevuse mudel; ettevõtlusõppe käsitused; ettevõtlikkust toetav õpikäsitus; didaktiline süsteem ja pedagoogilised valikud ettevõtlusõppes: ettevõtlusõppe kavandamine, õpikeskkonna loomine, õppemeetodite ja õppevara valik, lõimimine ettevõtlusõppes; koostöö ettevõtjatega ettevõtlusõppe rakendamisel; ettevõtlusõppe moodulid ja nende rakendamine; ettevõtlusõppe rakendamise võimalused üld- ja kutsehariduses ning elukestva õppe kontekstis.

Õpiväljundid

analüüsib ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid, põhimõisteid ja rakendamise võimalusi, lähtuvalt üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstist; kavandab teaduspõhiselt ettevõtlusõpet, lähtuvalt õppe ülesehituse loogikast, õppekavast ja kooli õppekorralduslikest dokumentidest, iseseisva töö, praktika ja teooria osakaalust; kohandab ettevõtlusõppe kavandamisel õppekava, arvestades sihtrühma ja lõimingu aspekte; valib õpiväljundite saavutamist toetava õppevara, õppe- ja hindamismeetodid ja õppimist ning õppija arengut toetava õpikeskkonna; analüüsib enda poolt disainitud ettevõtlusõppe metoodikat didaktilise süsteemi mudelist lähtudes.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Ettevõtlusõppe kavandamine lähtuvalt õppekavast ja õppijast. Õppevara analüüs. Ettevõtlusõppe metoodika analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirje Rekkor, Reeli Liivik

Kursuse hind

1690 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
koolituse hind on kogu ettevõtlusõpetaja mikrokraadiprogrammi kohta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee