Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega
Kursuse kood HRC0072/2
Toimumise aeg 02.04.2018 - 23.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp eripedagoogid, logopeedid, algklasside õpetajad, õpiabi õpetajad
Eesmärk tõsta oma teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.
Sisu • Lugemisraskus (düsleksia): olemus ja tunnused;
• Lugemisraskusega (düsleksiaga) õpilaste toetamise üldised põhimõtted ja meetodid;
• Lugemisraskus (düsleksia) ja kognitiivsed protsessid;
• Lugemissoravuse mõiste ja komponendid: lugemistehnika ja loetu mõistmine. Häirete ilmnemine lugemisraskuse korral;
• Võtteid lugemissoravuse arendamiseks.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
• teab lugemissoravuse komponente ja nende häirumise viise;
• teab ja on harjutanud praktilisi võtteid tööks lugemissoravuse arendamiseks lugemisraskusega õpilastel.
Eeldused eripedagoogiline haridus
Lõpetamistingimused Auditoorsele tööle järgneb iseseisev töö: lugemissoravuse arendamine: 1) 1-2 õppematerjali loomine; 2) õppematerjali kasutamine 2-4 õppetunni/sessiooni jooksul; 3) analüüs; 4) kokkuvõtte tegemine. Iseseisvad tööd laetakse Moodle keskkonda loodud kursusele. Iseseisvad tööd tagasisidestatakse õppejõu poolt. Tagasiside antakse loodud harjutuste tüüpide kaupa

Koolituse läbimist toetava kirjanduse jm allikate loetelu:
1. Ahonen, T., Tuovinen, S. & Leppäsaari, T. (2003). Nopean sarjallisen nimeämisen testi. Lievestuore: E- R Paino Oy.
2. Furnes, B. & Samuelsson, S. (2009). Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison Journal of Research in Reading,32, 3, 275-292. DOI: 10.1111/j.1467-9817.2009.01393.x.
3. Catts, H. W. & Kamhi, A. G. (2005). The connections between language and reading disabilities. London: Lawrence Erlbaum Associates.
4. Denckla, M. B. & Rudel, R. (1974). Rapid automatized naming of pictured objects, colors, letters and numbers by normal children. Cortex, 10, 186-202.
5. Hulme, Ch. & Snowling, M. (2009). Developmental Disorders of Language and Cognition. Wiley-Blackwell.
6. Koolimineku lävel. (2008). Koost: H.-M. Seero. Tallinn: Ilo.
7. Lasteaialapse kõne- ja hääldusraskused. (2008). Koost: H.-M. Seero. Tallinn: Ilo.
8. Lerkkanen, M.-K. (2007). Lugema õppimine ja õpetamine. Tartu Ülikooli Kirjastus, OÜ
9. Reid, G. (2007). Dyslexia: a practitioner`s handbook. Chichester: Wiley.
10. Shaywitz, S. (2003). Overcoming Dyslexia. A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level. New York: Alfred A Knopf.
11. Lapsevanematele erivajadustega lastest I (2008). Koost: M. Veisson. Tartu: Atlex.
12. Lapsevanematele erivajadustega lastest II (2009). Koost: M. Veisson. Tartu: Atlex.
13. Wagner, R. K. and Muse, A.(2006) Developmental dyslexia. Working memory and Neurodevelopmental Disorders. Psychology Press. Taylor & Francis Group: New York
14. Wolf, M. (2008). Proust and the Squid. Icon Books: UK.
15. Wolf, M. & Denckla, M. B. (2005). RAN/RAS. Rapid Automatized and Rapid Alternating Stimulus Test. Examiner`s Manual. Austin, Texas: Pro-Ed.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Koolitajate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetentsus, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind 130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.04.2018    10:00-17:15     M-227
 23.04.2018    10:00-17:15     M-227