HRC0666/1 - Kaasava hariduse rakendamine I ja II kooliastmes

Koolituse läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.03.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool Narva mnt 25 Tallinn

Maht

130 akadeemilist tundi (kontaktõpe 105 tundi, iseseisevõpe 25 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad

Eesmärk

õpilaste reaalsetest vajadustest lähtuvalt valmisoleku kujundamine hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks koolis.

Sisu

I Matemaatikaraskused: matemaatika õpiraskuste olemus ja põhjused, üle kõigi kooliastmete; matemaatika õpiraskustega õpilase toetamine I ja II kooliastmes.
II Õppe kohandamine: õpiraskustega õppija toetamise sissejuhatav osa; Powerpointi võimalused õppematerjalide loomiseks ja AI kasutamise võimalused õpetajatöös; õk’ga seotud dokumendid (IÕK üldosa, töökava) ja õppe kohandamine individuaalse õppekava alusel; andekate õppijate toetamine; õpetaja roll lapsevanemate toetamisel, sh võrgustikutöö.
III Sotsiaalne-emotsiaalne areng: õpilase sotsiaal-emotsionaalne areng ja selle toetamise võimalused koolis; sotsiaalsete oskuste arengu toetamise olulisus ja võimalused; emotsioonide reguleerimise kujunemine ja oskuste toetamise vajadus ja võimalused; õpetajate enesetõhusa hoiaku kujunemine tuge vajavate laste toetamisel klassis; käitumise tugikava koostamine; tõhusa suhtlemise ABC: abistamisoskused ja nõustamisoskused, keerulised kõnelused lapsevanematega.
IV Kaasav haridus: kaasava hariduse mõiste ja tähendus, indikaatorid; kaasav koolikultuur; mitmekesisus ja sotsiaalne kaasamine; hariduslik erivajadus ja seadusandlik raamistik; koosõpetamise võimalused; autismispektrihäirega lapse keskkonna kohandamine; nägemis- ja kuulmishäiretega laste õppe- ja kasvatustegevuse eripärad; kogeleva lapse toetamine; valikuline mutism.
V Lastekirjandus: lastekirjanduse mõiste ja roll lapseeas; raamatute ettelugemine; pildiraamat ja pilt lasteraamatus; lastekirjanduse mõju lapse kõne arengule; hea laste- ja noorteraamat; raamatu valiku kriteeriumid; lugemishuvi toetamine.
VI Õppimine ja areng: mis on areng ja kuidas on sellega seotud lapse aju areng ja kasvukeskkond; täidesaatvate funktsioonide arengu ja nende roll nii kognitiivses kui ka sotsiaalemotsionaalses arengus; kognitiivsed valdkonnad: mälu, kõne, mõtlemine; kuidas õpetaja saab keskkonna loomise, tegevuste planeerimise ja suhtlemise vahendusel lapse arengut toetada.

Õpiväljundid

koostab ja kohandab õppematerjale lähtuvalt õppija individuaalsetele iseärasustele; koostab individuaalse õppekava; koostab ja rakendab käitumise tugikava; teab täidesaatvate funktsioonide arengut ja toetamise võimalusi; kohandab keskkonda õppija erivajadustest lähtuvalt; mõistab lugemishuvi toetamise vajadust; väärtustab kaasava hariduse põhimõtteid

Eeldused

kuulumine sihtrühma

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Õppetöö toimub viie 3-päevase moodulina. Õppekava läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 12 koolituspäeval. Õppesessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas, reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid. Iseseisvad tööd esitatakse e-õppekeskkonnas, mis annab õppijatele võimaluse kasutada neid ka peale kursuse lõpetamist oma igapäevases töös. Iseseisvate kodutööde teemad: Matemaatika õpiraskuste ilmnemine ja ja õpilase toetamine. Matemaatika õpiraskusega õpilasele abivahendi loomine ja katsetamine. Õppeteksti lihtsustamine. AI abil õppematerjali ja PP abil töölehe loomine ja kohadamina. IÕK koostamine ühele õpilasele (üldosa, tunnikava). Käitumise tugikava kostamine. Keskkonna kohandamine erivajadusega õppijale.
Metoodika: koolitus sisaldab loenguid, seminare, arutelusid, praktilisi harjutusi ja juhtumite analüüsimist, lähtudes osalejate konkreetsetest kogemustest.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tiiu Tammemäe, Lii Lilleoja, Eliis Ait, Kadrian Allika, Õnne Uus, Helin Puksand

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

25

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.03.2024 10:00-16:15 Kaasav haridus Tiiu Tammemäe M-133
07.03.2024 10:00-16:15 Sotsiaal-emotsionaalne areng Lii Lilleoja M-133
08.03.2024 10:00-16:15 Õppe kohandamine Eliis Ait M-133
03.04.2024 10:00-16:15 Matemaatikaraskused Kadrian Allika T-416
04.04.2024 10:00-16:15 Sotsiaal-emotsionaalne areng Lii Lilleoja T-416
05.04.2024 10:00-16:15 Õppe kohandamine Eliis Ait T-416
24.04.2024 10:00-16:15 Õppimine ja areng Õnne Uus T-416
25.04.2024 10:00-16:15 Õppe kohandamine Eliis Ait A-046
26.04.2024 10:00-16:15 Sotsiaal-emotsionaalne areng Lii Lilleoja A-046
15.05.2024 10:00-16:15 Matemaatikaraskused Kadrian Allika T-416
16.05.2024 10:00-16:15 Õppe kohandamine Eliis Ait T-412
17.05.2024 10:00-16:15 Sotsiaal-emotsionaalne areng Lii Lilleoja T-415
29.05.2024 10:00-16:15 Matemaatikaraskused Kadrian Allika T-415
30.05.2024 10:00-16:15 Lastekirjandus Helin Puksand T-415
31.05.2024 10:00-16:15 Kaasav haridus Tiiu Tammemäe T-415