Tehnilised vahendid tehnikaõppe didaktika rakendamisel ("Inseneripedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0320/1
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 ja Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis tehnikavaldkonna õppeaineid
Eesmärk kujundada tehnikaõpetajale isikupärast tehniliste ainete õpetussüsteemi, arvestades inseneripedagoogika rakenduslikke võimalusi õpetamisel;
õppida tänapäevaste mõjusate inseneripedagoogika strateegiate, mudelite ja õppemeetodite analüüsi ja rakendamist õppeainete integreeritud õpetamiseks;
tutvuda tähtsamate tehniliste õppevahendite, seadmete ja õppeprotsessis kasutatavate tehniliste süsteemidega, nende kasutusala, tööpõhimõtete ja käsitsemisega;
õppida valima ja kasutama sobivat esitlustehnikat visualiseerimise põhireegleid arvestades; õppida visuaalsete õppematerjalide kujundamist ja esitlusprogrammide kasutamist; õppida kasutama meediat, e-õpet, virtuaalseid keskkondi ja sisuhaldussüsteeme tehnikaõpetuses.
Sisu Põhilised tehnilised õppevahendid, seadmed ja õppeprotsessis kasutatavad tehnilised süsteemid, nende kasutusala ja tööpõhimõte. Esitlemise tehnikad. Klassikalised ja tänapäevased tehnilised õppevahendid ja tehnoloogiad. Näitlike õppematerjalide kujundamine ja esitlusprogrammid. Näitlikustamise põhireeglid: teksti visualiseerimine, kujundamise strateegia, heli kasutamine. Tehnilised õppevahendid õppetöös. Esitlustehnika ja esitlusvahendid. Esitlusvahendite valikupõhimõtted. E-õpe - kontseptsioon ja vajadus. E-õppe komponendid. E-õppe portfell, virtuaalsed keskkonnad ja tehnikad. E-õppe standardid ja regulatsioonid. E-õppe kursuse elemendid. Moodle. E-kursuse struktuur ja korraldus. Didaktika e-õppes. E-kursuse analüüs ja efektiivsuse hindamine. E-õppe korraldamine. Tänapäevased tehnoloogiad.
Õpiväljundid kavandab didaktiliselt mõjusat õppetööd ja erialapädevusi lõimivaid õppeülesandeid; analüüsib õppeprotsessi, valib õpieesmärkide täitmise toetamiseks parima komplekti IKT ja tehnilistest õppevahenditest, põhjendades valikut; tunneb sobilikke seadmeid ja õppeprotsessis kasutatavaid tehnilisi süsteeme; oskab valida, kujundada, hinnata ja rakendada didaktiliselt mõjusat esitlustehnikat visualiseerimise põhireeglitest lähtudes; kasutab õppimist toetavat e-õpet, virtuaalseid keskkondi ja sisuhaldussüsteeme.
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Tehnikaõppe didaktika praktikumi raames rakendatakse tehnikaõppe didaktika ainekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikumi eesmärki, korraldust ja ülesandeid tutvustatakse sissejuhatavas seminaris ning sellele järgneb õppurite iseseisev töö. Arvestusel analüüsitakse ja esitletakse õppeülesannete tulemusi.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiia Rüütmann, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp