Koolieelse lasteasutuse juhtimine
Kursuse kood HRC0146/1
Toimumise aeg 11.03.2019 - 31.05.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum täpsustub
Sihtgrupp algajad koolieelse lasteasutuse juhid, kellel puudub juhtimisalane kogemus alushariduse valdkonnas
Eesmärk õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel
Sisu Täienduskoolituse õppekava aluseks on juhtimiskompetentsid lähtudes haridusasutuse juhi kompetentsimudelist.

I moodul – Muutuste juhtimine lapse arengu toetamisel (juhtimine kui pedagoogiline eestvedamine, kaasav juhtimine, võimestav juhimine, tõenduspõhine juhtimine. Muutuste protsessi kavandamine ja juhtimine: visiooni loomine lapse arengust lähtuvalt (lapse arengukeskkond), jagatud arusaamade kujundamine ja aruteluks keskkonna loomine muutuste elluviimisel. Arenguvajaduse kavandamine, ellviimine ja tulemuste hindamine).

II moodul – Tulemuslik meeskonna juhtimine ja jagatud juhtimine (meeskonnatöö väljakutsed ja eelised, õpetajates valmiduse kujundamine meeskonnatööks, õpetajate motivatsioon, võimestamine. Õpetaja kui liider ja meeskonna juht. Erinevad koostöövormid: õpetajate õpigrupid, mentorlussüsteem jt. Koostöövahendid ja -tehnikad, materjalide jagamise keskkonnad (Drive jt keskkonnad), visualiseerimise tehnikad (White board meetings) jt.

III moodul – Võrgustikutöö ja koostöö lastevanematega (koostöö vanematega, vanemate teavitamine ja kaasamine lasteasutuse töösse, vanemate koolitus, lapse arenguvestlused ja ühine arengu analüüs. Võrgustikutöö, kogemuste jagamine ja koostöö teiste asutustega).

IV moodul – Juhi töökeskkond ja enesehindamine (koolieelse lasteasutuse juhi kompetentsid. Juhi eneseareng ja hindamine, oskus toime tulla oma stressiga, analüüsida enda töökeskkonda, tegevust ja kavandada arenguvajadusi.
Õpiväljundid tunneb muutuste juhtimise protsesse ja oskab kasutada töövahendeid muutuste hindamiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel; kavandab ühe praktilise muutuse protsessi, viib ellu ja analüüsib tulemust lapse arengukeskkonnast lähtuvalt; tunneb jagatud juhtimise põhimõtteid ja oskab kujundada ja juhtida meeskonda ja kasutada erinevaid kaasamise tehnikaid; oskab toime tulla oma stressiga, analüüsida enda tööd, juhi pädevusi ja kavandada arenguvajadusi.
Eeldused kõrgharidus ja pedagoogilise töö kogemus alushariduses
Lõpetamistingimused Õpe jaotub neljale 3-päevasele moodulile. Õppepäeva kestus 8 ak tundi. Igas moodulis on üks õppekäik. Lähiõppe vahepealsel ajal tuleb teha iseseisvad tööd (kavandada muutuse visioneerimine ja koostada selle rakendamiseks tegevuskava; meeskonnatöö analüüs muudatuse elluviimisel; elluviidud muudatuse tulemuse analüüs lapse arengukeskkonnast lähtuvalt; eluviidud muutuste tegevuskava tutvustamine ja enda tegevuse analüüs muutuste protsessis).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetentsus ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest. Õppekavaga on seotud 2 igapäevaselt erialaselt praktiseerivat õppejõudu.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt (vastutav õppejõud), Silvi Suur, Triin Rass, Krista Haak, Kätlin Vanari, Reet Sillavee, Riina Läll, Jüri Käosaar, Veronika Rogalevitš, Kerstin Kööp, Carmen Soo, Krista Haak, Tuuli Vellamaa
Kursuse hind 2500 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Maksumus 3-liikmelisele meeskonnale 2500 eurot. Üksikosaleja hind 1155 eurot. Hind sisaldab koolitusi, õppekäike, koolitusmaterjale ja toitlustust.
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 06.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.03.2019    - I moodul: 11. - 13. märts    
 01.04.2019    - II moodul: 1. - 3. aprill    
 15.04.2019    - III moodul: 15. - 17. aprill    
 20.05.2019    - IV moodul: 20. - 22. mai