Mida peaks teadma alustav ettevõtja
Kursuse kood YKC0007/5
Toimumise aeg 03.04.2018 - 31.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikooli Mare hoone ruum M-133
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Eesmärk õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni; osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.
Sisu Sissejuhatus ettevõtlusesse
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ettevõtluse erinevad vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS). Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud. Ülevaade äriseadustikust.
Äriplaan, äriidee analüüs
Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Ettevõtte missioon, tulevikuvisioon ja tegevuse eesmärgid. Tutvumine äriplaaniga. Tegevuse planeerimine, strateegia väljatöötamine. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.
Toode ja turundus
Turunduse olemus ja olulisus ettevõttes. Toode ja teenus, toodete kujundamise alused. Toote elutsükkel ja selle juhtimine. Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük. Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused.
Raamatupidamise põhialused
Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine. Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne.
Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs
Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus. Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus. Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine.
Maksunduse alused: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud.
Tööõigus
Töölepingu vormistamine ja lõpetamine. Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised. Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused.
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
- saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
- omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
- on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
- oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
- on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.
Eeldused Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Lõpetamistingimused Läbitakse ettevõtte loomise sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Äriplaan tuleb koostada oma äriideele tuginedes ja esitada kolmes etapis. Pärast iga koolitusteemat antakse iseseisvad ülesanded, mida täites äriplaan valmib. Kursuses jooksul kontrollib koolitaja äriplaani valmimist ja seda toetavad täiendavad iseseisvad ülesanded, lugemismaterjal ja abimaterjalid.
Õppmeeteoditeks on loengud, harjutusülesannete lahendamine kontaktõppes ja iseseisvalt, grupiülesanded, iseseisev äriplaani kirjutamine.
Koolitust toetab e-õpe ehk õppematerjalid on kättesaadavad e-keskkondades ning toimub pidev suhtlus koolitaja ja õppijate vahel.
Õpikeskkond Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat.
Kristo Krumm on olnud ettevõtja alates 1990. aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 24)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 520 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust ja ja jaotusmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.04.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 06.04.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 11.04.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 17.04.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 18.04.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 20.04.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 02.05.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 10.05.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 18.05.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 21.05.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 22.05.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 23.05.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133
 24.05.2018    16:15-19:15   Kristo Krumm M-133
 31.05.2018    16:15-20:00   Kristo Krumm M-133