Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades
Kursuse kood AYC0250/2
Toimumise aeg 20.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, põhikooli majandus- ja ettevõtlusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid.
Eesmärk Omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös.
Sisu Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevus, pädevuste ja õpiväljundite raamistik.
Ettevõtluse baasmoodulid (2. ja 3. tase) ja nende rakenduskavad.
Koostöised õppemeetodid sh meeskonnatöö ettevõtlusõppes.
Ärimudel (läbivalt meeskonnatööna);
Ettevõte ja ärimudel.
Ettevõtja ja ettevõtlik töötaja ning ootused töötajale (kaasatud on ettevõtja esindaja).
Isiklik eelarve, töötasu, ettevõtte tulud ja kulud.
Õppevara maasmoodulite rakendamiseks.
Sihtrühma eripära arvestamine ettevõtlusõppe baasmoodulite (2. ja 3. tase) rakendamisel.
HEV õppijad, õppijale individuaalse kutseprofiili koostamine, sobiva praktikakoha/töökoha valimine
Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad õppe- ja hindamismeetodid ettevõtlusõppes. Digivahendite ja keskkondade kasutamine.
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine ettevõtluse baasmoodulites.
Õpiväljundid Koolituse lõpetaja mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse ning õpiväljundite raamistikku ja teab, kuidas kasutada raamistiku põhimõtteid ettevõtlusõppe planeerimisel, mõistab ettevõtlusõppe baasmooduli pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid; teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.
Eeldused Õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sirje Rekkor, Anneli Kallo
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee