Protsessid majanduskeskkonnas ("Ettevõtluspedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0314/1
Toimumise aeg 05.02.2021 - 20.06.2021
Toimumise koht Tallinna tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.
Eesmärk kujundada alusteadmised mikro- ja makroökonoomika põhimõistete, -seoste ja seaduspärasuste osas, baasilised oskused majandusnähtuste vaheliste seoste ja majanduskäitumise analüüsimiseks nii indiviidi, firma, tootmisharu kui ka kogu rahvamajanduse tasandil; tutvuda ülevaateliselt majandusteadusliku lähenemisega ja omandada oskus iseseisvaks baasteadmiste kasutamiseks majanduse analüüsimisel.
Sisu Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted; olemus ja uurimismeetodid; nõudlus ja pakkumine; elastsus; tootmine ja kulud; täielik ja mittetäielik konkurents; sisemajanduse koguprodukt; tarbimine, säästmine ja investeerimine; rahvamajanduse kogutulu määramine; töötus ja inflatsioon; raha ja pangandus; raha- ja fiskaalpoliitika, majanduspoliitika väikeses avatud majanduses.
Õpiväljundid tunneb olulisemaid majandusteoreetilisi baasteooriaid, oskab selgitada üldiste majandusnähtuste olemust, põhiseoseid; kasutab majandusteoreetilisi käsitlusi oma majanduspoliitiliste seisukohtade formuleerimiseks; opereerib mikro- ja makroökonoomika põhimõistete ja -valemitega, vastates küsimustele ja lahendades ülesandeid; on võimeline kriitiliselt hindama ja väärtustama riigi majanduspoliitilisi tegevusi; kasutab mikro- ja makroökonoomilisi põhimudeleid ja nende seoseid probleemülesannete lahendamisel; rakendab majandusteoreetilisi alusteadmisi igapäevaste majandusnähtuste analüüsimisel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Iseseisvate tööde koostamine ja eksami sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 126)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Selgumisel
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp