Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ja huvikaitse korraldamine:„Ennastjuhtivaks vananejaks“ ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0066/1
Toimumise aeg 08.09.2021 - 04.11.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad, era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk on reaalsele huvikaitsevajadusele või heaoluga seotud probleemile lahendust pakkuva arendusprojekti kaudu kujundada vabariigis võrgustik spetsialistidest, kes on võimelised individuaalsel tasandil võimestama inimesi saama teadlikuks ennastjuhtivaks vananejaks ning ühiskonna tasandil seisma vanemaealiste õiguste ja heaolu eest.
Sisu Heaoluindeksid, elatustase jms. Juurdepääs teenustele, transpordivõimalused. Juurdepääs nõustamisele. Toimetulek, iseseisev elu. Lähedaste hooldusega seotud küsimused. Tervis, tervislikud eluviisid. Turvaline elulaad, riskide ennetamine ja maandamine. Vanemaealiste diskrimineerimine, ärakasutamine, selle ennetamine ja tõkestamine. Ühiskonda kaasatus. Sotsiaalne aktiivsus. Õppimisvõimalused, enesetäiendamine. Põhimõisted: normaalne vananemine, vananemiskeskkond, heaolu, sotsiaalteenused, iseseisev toimetulek, tervisekäitumine, diskrimineerimine, ilmajäetus, sotsiaalne kaasatus ja põlvkondadevaheline koostöö, õppimine vanemas eas.
Õpiväljundid oskab koostada vanemaealiste huvikaitsevajadusele või kohaliku vananemiskeskkonna arendusvajadusele vastavat projekti; oskab tuvastada probleemi, defineerida väljakutseid, sõnastada kõikvõimalikke lahendusvõimalusi, valida parim lahendus, planeerida ressursid ja tööd selle lahenduse ellu viimiseks, testida plaani elluviimist või viia plaan ellu täies mahus;
on kujundanud vastavalt tänapäevastele vananemisteooriatele (ümber) oma väärtused ja hoiakud vanemaealiste, vananemise ja vananemiskeskkonna suhtes; teab, kuidas ja oskab võimestada inimesi ennastjuhtivaks vananejaks kujuneda, arendada heaolu toetavat vananemiskeskkonda, arvestades demograafilisi trende, kasutades võimestamise- ja huvikaitseoskusi, tänapäevaseid digisoskusi ning kommunikatsiooni- ja koostööoskusi.
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused arendusprojekt, osalemine vaatlustel, esitlus
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus vähemalt magistrikraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 108)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Marju Medar, Katrin Aava, Mari-Liis Jakobson jt.
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp