YKC0094/1 - Kinnisvaramaakleri 6. taseme kutseeksamiks ettevalmistus

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.04.2023 - 11.05.2023

Registreerimise tähtaeg

04.04.2023

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, TLÜ Mare õppehoone ruum M648

Maht

46 akadeemilist tundi (kontaktõpe 46 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada 6. taseme kutsetunnistust või seda taastõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri 6. taseme kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping. Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ja piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel. Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused. Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine. Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine. Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine. Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine. Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Andmekaitseseadus. Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs). Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlust (Tsiviilõiguseseadus, Võlaõigusseadus, Pärimisseadus, Andmekaitseseadus, Rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadus, Perekonnaseadus), on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- tunneb baastasemel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ja andmekaitseseaduse üldpõhimõtteid;
- teab alusteadmisi kinnisvaraarenduse ja analüüsi ning kinnisvarainvesteeringute ja finantseeringute kohta;
- lahendab kaasusi ja näidisülesandeid, teab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest, leiab materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak

koolitaja kompetentsus

MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Urmas Mardi, Reeli Eelmets, Anne Pirn, Tuulikki Laesson, Birjo Tartu, Peeter Nurm, Ahti Väin, Karlis Kolk, Henno Viires

Kursuse hind

329 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 329 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 294 eurot. Üksikpäeva hind 99 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele loengumaterjale elektroonilisel kujul.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Triin Kübar, 6409496, triin.kubar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
26.04.2023 10:00-13:00 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Võlaõigusseaduse üldosa teemad. Merle Eamets M-648
26.04.2023 13:30-16:45 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach M-648
27.04.2023 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 1. osa (lepingud, näidisülesanded). Merle Eamets M-648
27.04.2023 13:30-15:00 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi M-648
27.04.2023 15:15-17:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets M-648
02.05.2023 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 2. osa (lepingud, näidisülesanded). Asjaõigusseadus 1. osa. Näidisülesanded. Merle Eamets M-648
02.05.2023 13:30-15:00 Kinnisvara kindlustamine. Anne Pirn M-648
04.05.2023 09:00-12:00 Asjaõigusseadus 2.osa. Näidisülesanded. Merle Eamets M-648
04.05.2023 12:30-15:45 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson M-648
04.05.2023 16:00-16:45 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu M-648
09.05.2023 10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Merle Eamets M-648
09.05.2023 11:45-12:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-- EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm M-648
09.05.2023 13:00-16:15 Näidisülesanded, kokkuvõtted. Merle Eamets, Peeter Nurm T-307
11.05.2023 10:00-11:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Karlis Kolk M-648
11.05.2023 11:45-13:15 Andmekaitseseadus. Karlis Kolk M-648
11.05.2023 13:45-15:15 Projektijuhtimine (kinnisvaraarendus ja analüüs). Ahti Väin M-648
11.05.2023 15:30-17:00 Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud. Henno Viires M-648