HRC0181/2 - Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis

NB! Osalema ootame koolide 2-3 liikmelisi meeskondi (õpetajad 2. ja 3. klassidest), kaasatud peab olema tugispetsialist (eripedagoog, logopeed või õpiabi õpetaja)! Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.01.2020 - 30.01.2021

Registreerimise tähtaeg

08.09.2019

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Üldhariduskoolis töötavad klassiõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ja õpiabiõpetajad

Eesmärk

süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.

Sisu

Õppimine ja õpistrateegiad. Lugemine ja lugemisstrateegiad. Lugemisstrateegiate-alase teadlikkuse ja strateegiate kasutamisoskuse hindamine ja arendamine. Vastastikune õpetamine. Enesejuhitud õppimine. Õppeprogrammi „Me loeme“ põhiprintsiibid ja rakendamine. Rühmatöö läbiviimine. Õppetegevuste vaatlus ja analüüs. Tekstide kohandamine. Õpilase õpi- ja lugemisoskuste arengu jälgimine ja hindamine.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
- teab õppimise ja õpistrateegiate arengu toetamise põhimõtteid;
- teab lugemise protsessi olulisemaid kognitiivseid, motivatsioonilisi ja metakognitiivseid tegureid;
- teab ja oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid;
- teab lugemisstrateegiate õpetamise võimalusi ning oskab neid valida ja rakendada õppetöös vastavalt õpilaste oskuste tasemele;
- analüüsib õpilaste lugemisstrateegiate kasutamise oskust ja motivatsiooni lugemisülesannete täitmisel;
- oskab arendada õpilaste teadlikkust ja oskusi oma õppetegevust eesmärgistada, planeerida, jälgida ja hinnata;
- teab tekstide keelelise, vormilise ja sisulise kohandamise põhimõtteid ja oskab lugemisteksti kohandada vastavalt õpilase oskuste tasemele;
- analüüsib enda õpetamistegevusi ja õpetamise protsessis esilekerkivaid väljakutseid ning oskab valida sobivaid õpetamisviise;
- hindab enda õpetamistegevuste tulemuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi ning planeerib vajalikud jätkutegevused muudatuste kinnistamiseks.

Eeldused

Programmis osalemise eelduseks on võimalus programmi tegevusi rakendada 2.-4. klassi õpilaste õpetamisel koolis klassitunnis või õpiabirühmas 18 õppetunnis programmi vältel.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Ühisseminarid, kus toimuvad interaktiivsed loengud ja arutelud TLÜ koolitajate ja programmis osalejatega (3 tk); õppetundide ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs (18 tk); õpilaste oskuste arengu jälgimine, hindamine ja analüüs iseseisva tööna, enda õpetamistegevuste analüüs; kodutööd (3 tk).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eve Kikas, PIret Soodla, Kristi Simso, Kaja Mädamürk, Piret Laanesaar, Eliis Härma, Maris Juhkam

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

16

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.01.2020 10:00-17:15 T-415
06.03.2020 13:00-16:30 T-415
01.10.2020 - konkreetne kuupäev lepitakse kokku grupiga