Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi „Me loeme“ rakendamine klassis
Kursuse kood HRC0181/2
Toimumise aeg 20.01.2020 - 30.11.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üldhariduskoolis töötavad klassiõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ja õpiabiõpetajad
Eesmärk süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.
Sisu Õppimine ja õpistrateegiad. Lugemine ja lugemisstrateegiad. Lugemisstrateegiate-alase teadlikkuse ja strateegiate kasutamisoskuse hindamine ja arendamine. Vastastikune õpetamine. Enesejuhitud õppimine. Õppeprogrammi „Me loeme“ põhiprintsiibid ja rakendamine. Rühmatöö läbiviimine. Õppetegevuste vaatlus ja analüüs. Tekstide kohandamine. Õpilase õpi- ja lugemisoskuste arengu jälgimine ja hindamine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab õppimise ja õpistrateegiate arengu toetamise põhimõtteid;
- teab lugemise protsessi olulisemaid kognitiivseid, motivatsioonilisi ja metakognitiivseid tegureid;
- teab ja oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid;
- teab lugemisstrateegiate õpetamise võimalusi ning oskab neid valida ja rakendada õppetöös vastavalt õpilaste oskuste tasemele;
- analüüsib õpilaste lugemisstrateegiate kasutamise oskust ja motivatsiooni lugemisülesannete täitmisel;
- oskab arendada õpilaste teadlikkust ja oskusi oma õppetegevust eesmärgistada, planeerida, jälgida ja hinnata;
- teab tekstide keelelise, vormilise ja sisulise kohandamise põhimõtteid ja oskab lugemisteksti kohandada vastavalt õpilase oskuste tasemele;
- analüüsib enda õpetamistegevusi ja õpetamise protsessis esilekerkivaid väljakutseid ning oskab valida sobivaid õpetamisviise;
- hindab enda õpetamistegevuste tulemuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi ning planeerib vajalikud jätkutegevused muudatuste kinnistamiseks.
Eeldused Programmis osalemise eelduseks on võimalus programmi tegevusi rakendada 2.-4. klassi õpilaste õpetamisel koolis klassitunnis või õpiabirühmas 18 õppetunnis programmi vältel.
Lõpetamistingimused Ühisseminarid, kus toimuvad interaktiivsed loengud ja arutelud TLÜ koolitajate ja programmis osalejatega (3 tk); õppetundide ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs (18 tk); õpilaste oskuste arengu jälgimine, hindamine ja analüüs iseseisva tööna, enda õpetamistegevuste analüüs; kodutööd (3 tk).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 120, praktika 18)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Kikas, PIret Soodla, Kristi Simso, Kaja Mädamürk, Piret Laanesaar, Eliis Härma, Maris Juhkam
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp