I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega
Kursuse kood HRC0203/2
Toimumise aeg 30.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid, kes 1) tunnevad, et vajavad põhjalikumat ülevaadet hinnatavatest nähtustest; 2) on raskustes tulemuste kompleksse interpreteerimise ja kasutamisega.
Eesmärk saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks.
Sisu Üldpädevused ja nende arendamise vajadus. Üldpädevuste hindamine; erinevad hindamisviisid, nende tugevad ja nõrgad küljed. Hindamine arvutitestidega. Näitajad, mida hinnatakse tutvustatava komplektiga. Vahepealse kodutööna hindavad õpetajad tutvustatava vahendiga ühe klassi õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevust ning interpreteerivad kahe lapse ja klassi tulemusi. Tulemuste interpreteerimine ja kasutamine. Analüüsitakse kodutööna esitatud töid
Õpiväljundid teab hindamisvahenditega hinnatavate näitajaid, nende seotust õppimise ja suhtlemisega ning olulisust õpilaste arengus; oskab teste läbi viia ja tulemusi interpreteerida:
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Koolituse auditoorne töö jaotub kahele õppepäevale. Õppepäevade vahepeal tuleb osalejatel läbi viia ühe klassi õpilaste testimine testidega ning analüüsida ühe õpilase ja klassi tulemuste profiile.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 18)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Kikas, Kaja Mädamürk, Liis Hennok
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.10.2020    12:30-18:00      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp