IKC0059/4 - Supervisioon õpetaja töös

Toimumise aeg

19.02.2018 - 29.05.2018

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Maht

58 akadeemilist tundi (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Klassiõpetajad ja aineõpetajad valdkonnast ning kooliastmest sõltumata, kutseõppeasutuste õpetajad

Eesmärk

Eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi, osata ennast ja teisi inimesi jõustada
Õppida koolikeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima ning looma kooli töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.

Sisu

1. Õpetaja enda töö eesmärgistaja ja mõtestajana
Tegevuse mõtestamine, analüüsimine, eesmärgistamine, õppimisvajaduste kaardistamine. Eksistentsialistlik käsitlus, sotsiaalne konstruktivism. Aja kasutamine, stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine. Jõustamine: teadlikkus enda ressurssidest. Vastutuse võtmine enda heaolu eest. Ajaperspektiivi tajumine, kasutamine. Jõustamine
2. Õpetaja koolikeskkonnas
Grupiprotsessid. Juhtimine, õppija perspektiivi nägemine, erinevate sidusrühmade positsiooni mõistmine koolikeskkonnas. Vaatepunkti valik ning vahetamine. Kovisioon kui meetod grupisupervisiooni läboviimiseks.
Tagasiside õppijatelt, lastevanematelt, juhtkonnalt. Kuidas erinevaid perspektiive parimal viisil kasutada. Hõimukultuuri loomine.
3. Õpetaja ühiskondlike suhete ja muutuste loojana
Toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, kuidas mõjutada koolikeskkonda ning sidusrühmi parimal võimalikul viisil. Õpetaja identiteet muutuvas koolikeskkonnas

Õpiväljundid

• oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida, seada endale arenguülesandeid.
• on ennastjuhtiv ajakasutaja, kes oskab stressi juhtida, teadvustab läbipõlemise temaatikat ning tuleb toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest.
• teadvustab keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõistab grupiprotsesside olemust ja suunab nende arengut, kujundab enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana.
• oskab leida häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistab erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi.
• oskab suunata oma kolleege nende tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendab oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel

Eeldused

Klassiõpetajad ja aineõpetajad valdkonnast ning kooliastmest sõltumata, kutseõppeasutuste õpetajad

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, superviisorina tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Õppetöö toimub korra kuus kahel järjestikusel päeval kolmes sessioonis. Sessioonide vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse materjale, grupi vara jm olulist.
Grupisupervisiooni eesmärk on osalejate tarkuse ja õpitu aktiviseerimine ja võimestamine muutuste elluviimiseks.
Iseseisva töö eesmärk on supervisioonil kokkulepitud praktiliste ülesannete elluviimine. Iseseisvate tööde elluviimise analüüsi eesmärk on edulugude jagamine ja nendest õppimine, takistustele lahenduste leidmine.
Kollegiaalse supervisiooni (kovisiooni) praktiseerimine ja iseseisev läbiviimine osalejate poolt võimaldab pärast koolituse lõppu osalejatel iseseisvalt teostada üksteise toetamist

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Aava , PhD Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor ; Karin Härmat, MA Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühingu nõustaja ; Signe Vesso Dictum Supervision & Coaching OÜ superviisor ja koolitaja

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

25

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.02.2018 - I sessioon 19.-20. veebruar 2018
16.04.2018 - II sessioon 16.-17. aprill 2018
28.05.2018 - III sessioon 28.-29. mai 2018