Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood YKC0019/6
Toimumise aeg 06.09.2018 - 27.09.2018
Toimumise koht Tartu, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, Kreutzwaldi 56, III korrus, ruum A303
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu - Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 32 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merle Eamets, Tuulikki Laesson, Peeter Nurm, Indrek Saar, Birjo Tartu
Kursuse hind 249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak/h loenguid, 6 ak/h praktilisi näidisülesandeid, elektroonilisi ja/või paberkandjal loengumaterjale ja kahte kohvipausi koolituspäeva kohta. Täishind 249 eurot, 229 eurot (2 ja enam osalejat ühest ettevõttest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).
Minimaalne osalejate arv 18
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.09.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.09.2018    10:00-17:15 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Asjaõigus. Näidisülesanded. Merle Eamets A303
 13.09.2018    09:15-17:30 Sissejuhatus võlaõigusseadusesse. Võlaõigusseadus. Näidisülesanded. Merle Eamets A303
 19.09.2018    10:00-13:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson A303
 19.09.2018    14:00-16:30 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets A303
 20.09.2018    10:00-11:30 Kinnisvara hindamine.   A303
 20.09.2018    11:45-13:15 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Indrek Saar A303
 20.09.2018    14:00-16:30 Kinnisvara finantseerimine. Kinnisvara kindlustamine. Birjo Tartu (finantseerimine) A303
 27.09.2018    10:00-16:15 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused. Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Näidisülesanded Merle Eamets, Peeter Nurm A303
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp