YKC0019/6 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.09.2018 - 27.09.2018

Registreerimise tähtaeg

20.09.2018

Toimumise koht

Tartu, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, Kreutzwaldi 56, III korrus, A305
https://www.emu.ee/kontakt/linnak/

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

- Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Kerli Koha, Tuulikki Laesson, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Anne Pirn, Indrek Saar, Birjo Tartu

Kursuse hind

249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak/h loenguid, 6 ak/h praktilisi näidisülesandeid, elektroonilisi ja/või paberkandjal loengumaterjale ja kahte kohvipausi koolituspäeva kohta. Täishind 249 eurot, 229 eurot (2 ja enam osalejat ühest ettevõttest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

18

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.09.2018 10:00-16:30 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Asjaõigus. Näidisülesanded. Merle Eamets A305
13.09.2018 10:00-17:15 Sissejuhatus võlaõigusseadusesse. Võlaõigusseadus. Näidisülesanded. Merle Eamets A305
19.09.2018 10:00-13:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson A305
19.09.2018 14:00-16:30 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets A305
20.09.2018 10:00-11:30 Kinnisvara kindlustamine Anne Pirn A305
20.09.2018 11:45-13:15 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Indrek Saar A305
20.09.2018 14:00-14:45 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu A305
20.09.2018 15:00-16:30 Kinnisvara hindamine. Kerli Koha
27.09.2018 10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused. Merle Eamets A305
27.09.2018 11:45-13:15 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus.Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi A-305
27.09.2018 14:00-14:45 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm A-305
27.09.2018 14:45-18:00 Näidisülesanded. Kokkuvõtted. Peeter Nurm, Merle Eamets A-305