HRC0087/1 - Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus

Koolitust rahastab ESF programm "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" tegevus 8.1 "Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides"
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.02.2018

Registreerimise tähtaeg

15.02.2018

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut. Uus-Sadama 5, Tallinn.

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

kutsekooli ja /või ülikooli õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad

Eesmärk

arendada enese tagasisidestamise oskusi, et efektiivsemalt suunata õppijat oma tegevust analüüsima.

Sisu

Praktika juhendamise olemus ja eesmärk. Praktika juhendaja roll, vastutus ja ülesanded. Suhetel põhinev õppimine: usaldussuhte loomine, tagasiside andmist võimaldava keskkonna loomine. Eneseanalüüsi toetav ja jõustav tagasiside. Jundaja oskused ehk "tööriistakast" õppija eneseanalüüsi toetamisel.

Õpiväljundid

teadvustab oma rolli, vastutust ja ülesandeid praktika juhendajana; oskab luua professionaalset arengut toetavat õpikeskkonda; suunab õppija eneseanalüüsi; teadvustab enda oskusi ja arenguvajadusi eneseanalüüsi toetajana.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise.

koolitaja kompetentsus

Koolitajate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Koolitus on planeeritud ühele õppepäevale.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Ilona Sillak

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 95 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12