TKC0057/1 - Loovtöö või uurimistöö juhendamine innovatsiooniprojektina

Toimumise aeg

06.03.2014 - 31.05.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli õpetajad

Eesmärk

- teadmiste ja oskuste lisandumine tehnoloogia ja innovatsiooni teemade rakendamisvõimalustest põhikooli loovtöö või uurimistöö juhendamisel.

Sisu

Tehnoloogia ja innovatsiooni käsitlused (sh avatud innovatsiooni mudelid), põhimõisted, roll kogukonnas ja soovitused õppekavas rakendamiseks.
Kogukonnas sobilikud innovatsiooniprojektide näited ja innovatsiooniprojektide läbiviimise juhtumid.
Innovatsiooniprojektides (sh sotsiaalsed teenused, loomeprojektid, haridusprojektid) sobilikud tehnoloogiad ja nende rakendamise näited.
Projektõppe metoodikad ja IKT vahendid innovatsiooniprojektide läbiviimiseks.
Arendusuuringu metoodika õpetamise mängulised ja loovust arendavad meetodid ja sobivad IKT vahendid.
Innovatsiooniprojekti tegevuste ja tulemite formatiivse hindamise võimalused.
Innovatsiooniprojekti läbiviimine ja esitamine arendusuuringu või loovtööna, juhendi koostamine õpilastele.

Õpiväljundid

- selgitab oma õppeaine kontekstis tehnoloogia ja innovatsiooni käsitlusi, põhimõisteid;
- analüüsib innovatsiooniprojektide näidisjuhtumeid ja loob analoogse näidisjuhtumi oma kodukoha vajadustest/võimalustest lähtuvalt;
- kavandab koostööpartneriga (sihtrühm koolis, ettevõte, omavalitsus, MTÜ, muuseum, keskkonnahariduskeskus vms) koostöös õpilastega innovaatilise arendusprojekti kava;
- valib innovatsiooni arendusprojekti rakendamiseks sobivad õpilasele jõukohased tehnoloogiad;
- rakendab projektijuhtimise ja arendusuuringu meetodeid ja vahendeid (sh IKT vahendeid) õpilasrühma juhendamisel;
- juhendab õpilaste rühmatöös toimuvaid innovatsiooniprojekte ja seonduvat loov- või uurimistööd;
- loob/koostab innovatsiooniprojekti loovtöö või uurimistööna läbiviimise ja esitamise juhendi;
- tunneb erinevaid innovatsiooniprojektide formatiivse hindamise võimalusi (sh õpilaste koostöö- ja uurimisoskuste areng projekti käigus) ja kasutab neid õpilaste innovatsiooniprojektidega seonduvate loov- või uurimistööde hindamiseks.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes, nõuetekohaste iseseisvate tööde esitamine, Koolielu keskkonnas asuvas kursuse kogukonna foorumites toimuvates diskussioonides osalemine, oma õppimiskogemuse reflekteerimine kursuse kogukonna lehtedel (wiki).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, Veiko Kõrv

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.03.2014 - I sessiooni 1.õppepäev
07.03.2014 - I sessiooni 2.õppepäev
03.04.2014 - II sessiooni 1.õppepäev
04.04.2014 - II sessiooni 2.õppepäev
08.05.2014 - III sessiooni 1.õppepäev
09.05.2014 - III sessiooni 2.õppepäev