Loovtöö või uurimistöö juhendamine innovatsiooniprojektina
Kursuse kood TKC0057/1
Toimumise aeg 06.03.2014 - 31.05.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli õpetajad
Eesmärk - teadmiste ja oskuste lisandumine tehnoloogia ja innovatsiooni teemade rakendamisvõimalustest põhikooli loovtöö või uurimistöö juhendamisel.
Sisu Tehnoloogia ja innovatsiooni käsitlused (sh avatud innovatsiooni mudelid), põhimõisted, roll kogukonnas ja soovitused õppekavas rakendamiseks.
Kogukonnas sobilikud innovatsiooniprojektide näited ja innovatsiooniprojektide läbiviimise juhtumid.
Innovatsiooniprojektides (sh sotsiaalsed teenused, loomeprojektid, haridusprojektid) sobilikud tehnoloogiad ja nende rakendamise näited.
Projektõppe metoodikad ja IKT vahendid innovatsiooniprojektide läbiviimiseks.
Arendusuuringu metoodika õpetamise mängulised ja loovust arendavad meetodid ja sobivad IKT vahendid.
Innovatsiooniprojekti tegevuste ja tulemite formatiivse hindamise võimalused.
Innovatsiooniprojekti läbiviimine ja esitamine arendusuuringu või loovtööna, juhendi koostamine õpilastele.
Õpiväljundid - selgitab oma õppeaine kontekstis tehnoloogia ja innovatsiooni käsitlusi, põhimõisteid;
- analüüsib innovatsiooniprojektide näidisjuhtumeid ja loob analoogse näidisjuhtumi oma kodukoha vajadustest/võimalustest lähtuvalt;
- kavandab koostööpartneriga (sihtrühm koolis, ettevõte, omavalitsus, MTÜ, muuseum, keskkonnahariduskeskus vms) koostöös õpilastega innovaatilise arendusprojekti kava;
- valib innovatsiooni arendusprojekti rakendamiseks sobivad õpilasele jõukohased tehnoloogiad;
- rakendab projektijuhtimise ja arendusuuringu meetodeid ja vahendeid (sh IKT vahendeid) õpilasrühma juhendamisel;
- juhendab õpilaste rühmatöös toimuvaid innovatsiooniprojekte ja seonduvat loov- või uurimistööd;
- loob/koostab innovatsiooniprojekti loovtöö või uurimistööna läbiviimise ja esitamise juhendi;
- tunneb erinevaid innovatsiooniprojektide formatiivse hindamise võimalusi (sh õpilaste koostöö- ja uurimisoskuste areng projekti käigus) ja kasutab neid õpilaste innovatsiooniprojektidega seonduvate loov- või uurimistööde hindamiseks.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses õppes, nõuetekohaste iseseisvate tööde esitamine, Koolielu keskkonnas asuvas kursuse kogukonna foorumites toimuvates diskussioonides osalemine, oma õppimiskogemuse reflekteerimine kursuse kogukonna lehtedel (wiki).
Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, Veiko Kõrv
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.03.2014    - I sessiooni 1.õppepäev    
 07.03.2014    - I sessiooni 2.õppepäev    
 03.04.2014    - II sessiooni 1.õppepäev    
 04.04.2014    - II sessiooni 2.õppepäev    
 08.05.2014    - III sessiooni 1.õppepäev    
 09.05.2014    - III sessiooni 2.õppepäev