HKC0114 - Tooteprototüüpide 3d mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

Sihtgrupp

Väikeettevõtjad, kes vajavad oma töös 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.

Eesmärk

mõista 3d mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.

Sisu

SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest. CAM tööpõhimõtted; detailide modelleerimine; koostul põhinev modelleerimine; koostud ja detailide vahelised sidemed/ühendused; koostumooduli optimaalne kasutamine; visualiseerimine; mudelitest jooniste loomine; jooniste vormistamine; renderdamine.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused

Õpiväljundid

koostab detailide tööjooniseid SolidEdge keskkonnas; koostab lihtsamaid 3D mudeleid ning luua detailidevahelisi sidemeid; tunneb skeemide valmistamise võimalusi ja oskab koostada lihtsamaid skeeme.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Solid Edge programmida) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

46 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja