LTC0351 - Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel

Sihtgrupp

Eripedagoogid, õpetajad, ka lasteaiaõpetajad, kes on huvitatud visuaalkunsti ja savitöö rakendamisest tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.

Eesmärk

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö rakendamisest tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.

Sisu

Teoreetiline ülevaade kunstide ja savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja võimalustest (kunstide rakendamise eri viisid). Omakogemusele põhinevad teadmised ja oskused visuaalkunsti, savitöö meetodite, tehnikate ja harjutuste eesmärgipäraseks kasutamiseks õpetamisel.

Eeldused

Töötamine eripedagoogi või õpetajana, lasteaiaõpetajana (koolituse jooksul tuleb koguda praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö õpetamisel rakendamisest.) Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on visuaalkunst ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.

Õpiväljundid

tunneb kunstide ja savitöö rakendamise üldisi põhimõtteid ja eri viise; teab kunstide ja savitöö rakendamise eeldusi ja piiranguid õpetamise protsessis; valib ja kasutab eesmärgipäraselt visuaalkunsti, savitöö meetodeid, tehnikaid ja harjutusi eri vajaduste ja eripäradega õpilastega.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, kus on õppetööks vajalikud kunstidepõhised vahendid

Koolitaja kompetentsus

Loovterapeudid, kes rakendavad eri kunstimeediume, omavad pikaajalist praktilist kogemust eri sihtruppidega.

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja