LTC0289 - Somaatiline lähenemine: liikumismustrite kokkumäng ja esmase kiindumussuhte toetamine esimesel eluaastal

Sihtgrupp

Väikelastega tegelevad spetsialistid ning lapse liikumisest ja sotsiaalsest arengust huvitatud praegused ja tulevased lapsevanemad.

Eesmärk

saada algteadmised ja -oskused varajaste liikumisharjumuste äratundmiseks ning toetada esmast kiindumussuhet võtetega, mis lähtuvad lapse loomupärasest uudishimust ja huvist.

Sisu

Väikelaps kui mitteverbaalne suhtleja. Esmased sisemised ja välimised suhtlemis- ja liikumisimpulsid. Imiku liikumismustrid ja refleksid video ja omakogemuse kaudu. Liikumismustrite komponentide ja nendest moodustuvate liikumisjadade vaatlus ja analüüs. Vastavalt eagrupile (vastsündinu - kõndija) lapse arengut toetava keskkonna komponentidega tutvumine.

Eeldused

Huvi väikelapse arengu, liikumismustrite ning mitteverbaalse suhtluse vastu.

Õpiväljundid

tunneb esimese eluaasta arengu toetamise põhiprintsiipe, teab liikumismustreid ning reflekse ja oskab neid vaatlusel märgata; oskab märgata imiku kehakeelt ning mitteverbaalset suhtlust; on tuttav põhiliste kiindumussuhet toetavate mitteverbaalsete võimalustega; oskab märgata ja analüüsida normaalseid liikumisharjumusi; oskab omavahel seostada meeli (haistmine, maitsmine, kuulmine, nägemine), reflekse ning liikumismustreid.

Õpikeskkond

Liikumist võimaldav ruum, mis on varustatud vajaliku õppetehnika ja -vahenditega

Koolitaja kompetentsus

Mari Mägi, MSc, loovteraapia (tantsu- ja liikumisteraapia)
Body-Mind Centering ® õpetaja

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja

Mari Mägi, MSc