LTC0241 - Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne.

Eesmärk

saada ülevaade noorte jõutreeningu aluspõhimõtetest, kasuteguritest, erivormidest ning võimalikest ohtudest.

Sisu

Noorte jõutreeningu põhitõded, millised on erinevad võimalused jõutreeninguks ning kas ja kuidas saaks neid siduda noorte treeninguga. Uurime teemakohast teaduskirjandust ja soovitusi, millal oleks sobiv jõutreeninguga alustada ja millised kriteeriumid peavad olema täidetud selleks, et treening oleks jõukohane, arendav ja laste jaoks ohutu.
Seminari käsitletavad teemad:
jõutreeningu aluspõhimõtteid ja vajalikud kriteeriumi;
tutvustada ja arutleda enamlevinud noorte jõutreeningu müütide osa;
jõutreeningu võimalikud kasutegureid inimese ja noore tervisele;
ülevaade erinevaitestjõutreeningu erivormidest ja liikidest;
teadvustada jõutreeninguga kaasnevatest võimalikest ohtudest;
läbitakse soovituslik näitlik harjutusvara.

Eeldused

teemast huvitatud osaleja

Õpiväljundid

omab ülevaadet ning oskab rakendada jõutreeningu kombineerimist noortega treenimisel..

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetav ruum: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada praktilise tegevuse läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Mati Arend, MSc

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Mati Arend, MSc