HKC0108 - Fototöötlus

Sihtgrupp

fototöötluse algteadmiste omandamisest huvitunud isikud

Eesmärk

saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada.

Sisu

Fototöötluse peamised töövõtted. Rastergraafika põhialused. Faili avamine, salvestamine ja eksportimine. Faili mõõt, resolutsioon ja parameetrite muutmine. Värviruum. Värviefektid ja värviparandused. Filtrite kasutamine. Mittelõhkuva fototöötluse töövõtted. Mitmekihilise fototöötluse alused. Selektsioonide kasutamine.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused

Õpiväljundid

koolituse vältel on tutvunud eri töövõtetega; teab, mida on fototöötluseks vaja ja oskab seda kasutada; töötleb rastergraafikas kujutist iseseisvalt.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Iseseisvate tööde sooritamiseks on iga loengu järel võimaldatud arvutiklassi ja Affinity Photo tarkvara kasutamine praktikumi vormis.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna-alane kõrgharidus. Töökogemus arvutigraafika ja fototöötluse vallas vähemalt 10 aastat; täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

16 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein