LTC0421 - ​Hääle teraapiline kasutamine nõustamisel ja enesehoius

Sihtgrupp

spetsialistid, kelle töövahendiks on hääl või kes soovivad oma erialatöös kasutada hääle võimalusi teraapiameediumina (loov- ja kehaterapeudid, koolitajad, õpetajad, psühholoogid, nõustajad, logopeedid, muusikaõpetajad, lauljad, hääleseadjad jt); huvilised, kes soovivad heita pilku iseendasse, kellel on hääle kasutusega seotud probleeme, raskusi eneseavamise ja suulise avaliku eneseväljendamisega.

Eesmärk

Tutvuda hääle mitmekülgsete kasutusvõimalustega vaimse ja füüsilise tervise toetamisel nii teraapia kontekstis kui ka eneseabis; praktilise omakogemuse abil omandada oskusi terapeutilise hääletöö võtete kasutamiseks professionaalses töös ja eneseabis.

Sisu

Interaktiivne häälekäsitlus aitamise ja teraapia kontekstis läbi psühholoogilise ja neuroteadusliku vaatenurga. Teraapilise häälekasutuse printsiibid, meetodid, tehnikad ja nende rakendus teraapilistel eesmärkidel nii individuaal- kui rühmatöös. Häälemeediumi rollid ja rakendusfookused läbi mitmete teemade, nagu hääl autentse, sotsiaalse, eneseregulatsiooni toetava, võimestava, vibroakustilise pillina jt. Omakogemused ja refleksioon rühma- ja paaritöös.

Eeldused

Eelnev individuaalse või rühmatöö kogemus inimestega.

Õpiväljundid

teab hääle kui teraapiameediumi rakenduse teoreetilisi taustateooriaid, hääle rakendusvõimalusi teraapia kontekstis ja eneseabis; kasutab ja integreerib oma professionaalses töös terapeutilise hääletöö põhitehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel; valib harjutusi eesmärgipäraseks kasutamiseks

Õpikeskkond

koolituseks vajalike vahenditega sisustatud õppeklass

Koolitaja kompetentsus

Eve Lukk PhD, on vokaalse fookusega loovterapeut-muusikaterapeut, dipl. superviisor/coach. Ta on kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatriakadeemias (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) ja panustanud loovteraapia eriala muusikateraapia suuna väljaarendamisele Tallinna Ülikoolis 2008-2015. Lisaks on ta mitmekümne aasta jooksul läbi viinud teraapilise suunitlusega häälekoolitusi ja hääletreeninguid erinevatele häält põhitöövahendina kasutavate elukutsete spetsialistidele (õpetajad, terapeudid, nõustajad, logopeedid, treenerid, teenindajad jt) nii häälehoiu kui hääleteraapia teemadel.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja