DTC0162 - Erivajadusega 16+ vanuses õppija õppe toetamine digivahendite abil

Sihtgrupp

üldhariduskooli gümnaasiumi taseme õpetajad, täiskasvanute gümnaasiumi õpetajad, kutseõppeasutuse kutseõpetajad ja ülikooli õppejõud (professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad), nendes õppeasutustes töötavad tugispetsialistid, erivajadustega üliõpilaste nõustajad jt

Eesmärk

Omandada täiendavaid teadmisi tööks erivajadustega 16+ vanuses õppijatega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahenditega. Saada ülevaade enamlevinud erivajadustest ja nende võimalikust mõjust õppija õppimisele ja võimekusele.

Sisu

Diferentseerimine. E-keskkondade rakendamine diferetseerimisel. Diferentseeritud õppetöö planeerimine. Diferentseerimise võimalused: ristsõnade koostamised, sõnasalatid, lünktekstid Canva, Wordwall, LearningApps, Sisuloome, Mastery jt. E-portfoolio koostamine ja kasutamise võimalused.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Teab digivahendite võimalustest õppematerjali diferentseerimiseks. Tunneb diferentseerimise põhimõtteid. Valib ja/või soovitab situatsioonile ja õppijale sobivaid e-ülesannete keskkondi. Tunneb levinumaid erivajadusi ja teab, kuidas need võivad mõjutada õppimisvõimet.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom ja praktilised ülesanded erinevaid e-keskkondi kasutades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets