HKC0225 - Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Sihtgrupp

õpetajad ja haridustöötajad

Eesmärk

arendada oma digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega.

Sisu

Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooring. Tööalane refleksioon. Õpimapi loomine Google Sites baasil. Koostöö kolleegidega. Info süstematiseerimine ja jagamine. Eesmärgipärane enesetäiendus. Õppetegevus ja tehisintellekt. Autoriõigused. Litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Arvutigraafika. Mängustamine väikevahenditega (bingo, puzzled, ristsõnad). Valmismängud internetis. Viktoriinide ja testide loomine (Quizizz). Hindamismudelite aluspõhimõtted ja loomine. Juhendite loomine. Ekraanisalvestus. Audiosalvestus. Õppeülesannete loomine Sisuloome keskkonnas. Ühistöö veebis Google Drive näitel. Ühistöö veebis erinevate programmidega (Padlet vm). Interaktiivne esitlus (Nearpod vm). Videotöötlus. Fototöötlus. Animatsioon

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine

Õpiväljundid

analüüsib ennast õpetaja digipädevusmudelist lähtuvalt; teab õpilase digipädevusmudelit; reflekteerib oma arengut õpimapis nii, et iga õpitud töövahendiga loob ühe praktilise õppevahendi ja kirjeldab õppevahendi kasutamist tööalaselt.

Koolitaja kompetentsus

pedagoogiline kõrgharidus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe

Maht

130 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Airi Aavik

MOODULID

Digiõppevara: autoriõigused ja arvutigraafika

Digiõppevara: mängustamine

Hindamine: hindamismudelid ja viktoriinid

Kutsealane kaasatus haridustehnoloogias: digipädevuste mudel

Kutsealane kaasatus haridustehnoloogias: koostöö kolleegidega ja enesetäiendus

Õpetamine ja õppimine: juhendite loomine ja ekraanisalvestus

Õpetamine ja õppimine: sisuloome ja ühistöö veebis

Õpetamine ja õppimine: ühistöö veebis ja interaktiivsed esitlused

Õppijate digipädevuse arendamine: videotöötlus, fototöötlus, animatsioon

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
15.01.2024 - 16.12.2024 Praktiline haridustehnoloogia distantsilt Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Google Meet
04.03.2024 - 17.02.2025 Praktiline haridustehnoloogia distantsilt Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Google Meet