LTC0427 - Kunstipõhine peretöö lastega peredega

Sihtgrupp

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanutele, kes soovivad saada teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö meetodite ja tehnikate rakendamiseks lastega peredega

Eesmärk

Saada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega.

Sisu

Ülevaade D. Arringtoni kolmeosalisest integreeritud peretöö mudelist, mis tugineb Nichols & Everett integreeritud lähenemisele ja sisaldab kolme peretöö perspektiivi: ajalooline, interaktsionaalne, eksistentsiaalne. Peretöö perspektiivi seostamine konkreetsete peretöö meetodite, tehnikate ja kunstipõhiste harjutustega. Eri vanuses laste/noorukite kunstipõhisesse peretöösse kaasamise meetodid ja harjutused.

Eeldused

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi kunstipõhise peretöö meetodi ja tehnikate vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisev töö lastega peredega.

Õpiväljundid

On teadlik Arringtoni kolmeosalisest integreeritud peretöö mudelist; seostab mudeli perspektiivid kunstipõhiste peretöö meetodite, tehnikate ja harjutustega; valib laste vanusest ja loovteraapia sekkumistasandist lähtuvaid kunstipõhise peretöö meetodeid, tehnikaid ja harjutusi; omandanud omakogemuse abil teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega; analüüsib iseenda tugevusi ja väljakutseid kunstipõhise peretöö rakendajana.

Õpikeskkond

Õppetegevuseks vajaliku sisustusega ruum

Koolitaja kompetentsus

pere- ja kunstiterapeut

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja