LTC0343 - Savitöö meetod ja tehnikad

Sihtgrupp

Õpetajad ja eripedagoogid, kes on huvitatud savitöö meetodi ja harjutuste rakendamisest õpetamisprotsessis erinevate vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui individuaaltöös.

Eesmärk

oskab kasutada savitööd kui kunstipõhist meetodit õpetamisel.

Sisu

Savitöö kui kunstipõhise meetodi erinevad astmed. Savitöö kasutamine õpetamisel: eneseteadvustamise ja eneseväljenduse toetamine, tunnete (viha, kurbus, hirm) väljendamine ja nende leevendamine, koostööoskuste parandamine. Teemakohaste harjutuste tegemine.

Eeldused

Töötamine eripedagoogina või õpetajana

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel teab teooriat ja omab praktilist kogemust savitöö kasutamisest õpetamisprotsessis; mõtestab savitöö kui meetodi ja savitöö harjutuste kasutegureid, lähtuvalt eri vajaduste ja eripäradadega õpilastest.

Õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

Kunstiterapeut, lastega savitöö rakendaja nõustamiskeskuses ja koolis.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja