AYC0200 - Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

Sihtgrupp

täiskasvanud, kes soovivad end täiendada tööalase suhtlemise etiketi osas

Eesmärk

kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ja oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ja nende säilitamist töös ette tulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.

Sisu

Professionaalse suhtlemise alused ja etikett. Üldinimlikud väärtused suhtluses: hoolivus, sõbralikkus, avatus, ausus. Organisatsioonikultuur: hea tava reeglid ja normid ametialase käitumise suhtlussituatsioonides. Oskus võtta ja hoida kontakti. Aeg ja kokkulepped. Suhtlustasandid ja suhtlusdistants etiketis: juhid-alluvad, kodanikud, külalised organisatsioonis. Ametialased suhtlussituatsioonid: telefonisuhtlus; elektronkirjad, kutsed; kodanike vastuvõtt; külaliste vastuvõtt. Kuidas lahendada ettetulevaid probleemseid suhtlusolukordi? Tähtpäevad ja pidulikud sündmused – vastuvõtud. Etikett: kingitused, lilled, riietuskultuur. Kontaktid teiste kultuuriesindajatega – millega arvestada, et olla hea võõrustaja.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

tunneb ametialase suhtlemise põhialuseid, suhtlemisstiile ja eetilisi tõekspidamisi; teab ja rakendab organisatsiooni suhtluse ja etiketi põhireegleid tööalastes suhtlusolukordades ning rollide vahel: juhid ja alluvad, kolleegid, kliendid, külalised.

Õpikeskkond

ülikoolilinnakus või tellija ruumides

Koolitaja kompetentsus

Magister, andragoog, täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus 2004. aastast; konsulteerinud personaalselt ning koolitanud riigiasutustes ja firmades suhtlemise ja etiketi teemadel.

Maht

7 akadeemilist tundi

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Koolitaja

Inge Ojakäär