Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal
Sihtgrupp kõik huvilised
Eesmärk kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ning nende säilitamist töös ettetulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.
Sisu Professionaalse suhtlemise alused ja etikett. Üldinimlikud väärtused suhtluses – hoolivus, sõbralikkus, avatus, ausus. Organisatsioonikultuur – hea tava reeglid ja normid ametialase käitumise suhtlussituatsioonides. Oskus võtta ja hoida kontakti. Aeg ja kokkulepped. Suhtlustasandid ja suhtlusdistants etiketis - juhid-alluvad, kodanikud, külalised organisatsioonis. Ametialased suhtlussituatsioonid: telefonisuhtlus; elektronkirjad, kutsed; kodanike vastuvõtt; külaliste vastuvõtt. Kuidas lahendada ettetulevaid probleemseid suhtlusolukordi? Tähtpäevad ja pidulikud sündmused – vastuvõtud. Etikett – kingitused, lilled, riietuskultuur. Kontaktid teiste kultuuriesindajatega – millega arvestada, et olla hea võõrustaja.
Õpiväljundid tunneb ametialase suhtlemise põhialuseid, suhtlemisstiile ja eetilisi tõekspidamisi; teab ja oskab rakendada organisatsiooni suhtluse ja etiketi põhireegleid tööalastes suhtlusolukordades ning rollide vahel - juhid ja alluvad, kolleegid, kliendid, külalised.
Õpikeskkond ülikoolilinnakus või tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus Magister, andragoog, täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus alates 2004. aastast; konsulteerinud personaalselt ja teinud sisekoolitusi riigiasutustes ja firmades suhtlemise ja etiketi teemadel.
Maht 7 akadeemilist tundi
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Koolitaja Inge Ojakäär, MA
 
 
TELLI