Juhendamine töökohapõhises õppes
Sihtgrupp kutsekooli õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad, koordinaatorid, õppetegevuse eest vastutavad töötajad
Eesmärk Arendada oskusi ja hoiakuid õppija juhendamiseks töökohapõhises õppes.
Sisu Töökohal õppimise olemus ja eripära. Töökohapõhise õppe tegevusmudel ja parimad praktikad. Õppija töökohapõhises õppes, õppija arenguvajadustest lähtuva õppeprotsessi planeerimine töökohapõhises õppes. Õppija juhendamine ja nõustamine töökohapõhises õppes. Kooli ja koolipoolse, ettevõtte ja ettevõttepoolse juhendaja roll, vastutus töökohapõhises õppes, juhendaja pädevused. Töökohapõhise õppe rakendamisele esitatavad nõuded. Individuaalne õppekava, dokumentatsioon töökohapõhises õppes.
Koostöö ja suhtlemine töökohapõhise õppe planeerimisel ja korraldamisel sh võrgustiku loomine ja käigus hoidmine. Juhendamisel kasutatavad digivahendid ja keskkonnad. Toetav hindamine töökohapõhises õppes. Õpiväljundite saavutatuse hindamine (kokkuvõttev hindamine) töökohapõhises õppes. Enda juhendamispraktikale tagasiside küsimine juhendatavatelt ja kolleegidelt ja praktikaettevõttelt.
Õpiväljundid kasutab asjakohaseid meetodeid juhendamise protsessis töökohapõhise õppe kontekstis;
planeerib juhendatava arenguvajadustest lähtuva õppeprotsessi;
annab juhendatavale tema tegevuse kohta arengut toetavat tagasisidet tuues välja arenguvajadused,
toetab enda rollist lähtuvalt koostööd ettevõttepoolse juhendajaga.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI