AYC0287 - Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis

Sihtgrupp

Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.

Eesmärk

Mõista organisatsiooni digipädevuste arendamise vajadusi läbi organisatsiooni digipädevuste sh. digitaalse kirjaoskuse kaardistamise.

Sisu

Organisatsiooni digivõimekuse hindamine. Innovatsiooni omaksvõtt organisatsioonis. Digipädevuste hindamine. Digivõimekuse arengukava ja -tegevuste planeerimine.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi, kursuse läbimise käigus valmib organisatsiooni digivõimekuse arengukava

Õpiväljundid

kogub andmeid organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuse hindamiseks; planeerib organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuse arendustegevusi; ühtlustab organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuste taset.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.

Koolitaja kompetentsus

Kõikidel koolitajatel on vähemalt MA-kraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg | 6199516| lilianr@tlu.ee

Koolitaja

Linda Helene Sillat