LTC0176 - Spordi üldained: treener, tase 5

Sihtgrupp

Treeneri, tase 5 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul (10 tundi). Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul (24 tundi). Biomeditsiiniliste ainete moodul (36 tundi)

Eeldused

Abitreeneri 4. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri (tase 5) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; tunneb valdkonnaga seotud seadusi ja õigusakte; teab ettevõtluse, turunduse ja juhtimise aluseid; tunneb spordiajalugu, siseriiklikke ja rahvusvahelisi spordiorganisatsioone; teab inimese anatoomiat ja füsioloogiat; teab kehaliste võimete arendamise tänapäevaseid teooriaid ja metoodikaid; teab treeningprotsessi põhimõtteid ja treeningute strateegilise planeerimise aluseid; oskab arvestada ea, soo, kvalifikatsiooni ja tervisliku seisundi seoseid treeningprotsessis; tunneb treeninguandmete analüüsi ja hindamise põhimõtted; teab taastumisvahendeid spordis; tunneb spordipedagoogika-, didaktika- ja spordipsühholoogia aluseid; planeerib terviklikke treeningtsükleid eesmärgist lähtudes.

Õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Maht

70 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Koolitaja