DTC0075 - Aegridade analüüs

Sihtgrupp

Statistikud, analüütikud

Eesmärk

tutvuda aegrea analüüsi põhimeetoditega ning andmete kohandamise ja teisendamise meetoditega

Sisu

Aegrea elementaaranalüüs; muutust iseloomustavad suurused; aegridade silumine; aegrea kompleksanalüüs; aegrea komponendid; statsionaarne ja mittestatsionaarne aegrida;
aditiivne ja multiplikatiivne mudel; prognoosimine; aegrea põhilised teisendused; puuduvate andmete asendamine; autokorrelatsioon; osaline autokorrelatsioon; korrelogrammid;
Arima mudelid.

Eeldused

sihtgruppi kuulumine

Õpiväljundid

analüüsib aegridu ja trende; tunneb trendianalüüsi eeldusi; valib sobiliku aegrea mudeli; valib aegrea andmete kohandamiseks sobiva meetodi; tõlgendab aegridade graafikuid.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli tänapäevane arvutiklass koos vajaliku tehnika ning tarkvaraga (Excel, R).

Koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ning vähemalt 3-aastane täiskasvanute koolitamise kogemus.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, dti-koolitus@tlu.ee

Koolitaja

Maria Zeltser