LTC0429 - Kunstipõhine peretöö vanem-laps diaadiga

Sihtgrupp

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanutele, kes soovivad saada teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega.

Eesmärk

omandada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise diaaditöö rakendamiseks.

Sisu

Ülevaade kunstipõhise diaaditöö olemusest ja rakendamisvõimalustest eri loovteraapia sekkumistasandite lõikes. Diaadi all mõeldakse ühte vanemat ja last. Diaaditöö protsessi kaasatakse vanemad kordamööda, et toetada perekonna kui terviku funktsioneerimist. Eraldi keskendutakse kiindumussuhte olemusele ja selle toetamise võimalustele ning piirangutele kunstipõhise diaaditöö kaudu.

Eeldused

Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi süsteemse pereteraapia ja kunstipõhise peretöö meetodi, tehnikate ja harjutuste vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvat tööd vanem-laps diaadidega.

Õpiväljundid

On teadlik kunstipõhise diaaditöö olemusest; eesmärgistab ja rakendab diaaditööd eri loovteraapia sekkumistasandite lõikes; on teadlik kiindumusuhte olemusest ja selle võimalikest piiravatest tegurites diaaditöö protsessis; omandanud omakogemuse abil teadmised ja oskused kunstipõhise diaaditöö rakendamiseks; analüüsib iseenda tugevusi ja väljakutseid kunstipõhise diaaditöö rakendajana.

Õpikeskkond

Õppetegevuses sobiliku sisustusega ruum.

Koolitaja kompetentsus

Pereterapeut, loovterapeut

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja