LTC0516 - Lahenduskeskne lähenemine enesejuhtimises

Sihtgrupp

Õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolitajad, teemast huvitatud

Eesmärk

omandada teadmised heaolust ja selle mõjuritest ning oskused rakendada lahenduskeskseid töövõtteid enesejuhtimisel.

Sisu

Heaolu, tervise ja tervisekäitumise mõisted ja seosed, tööheaolu ja töös läbipõlemise mõjurid. Eneseanalüüsi soodustavad harjutused. Lahenduskeskse kommunikatsiooni põhimõtted, lahendusele suunavad verbaalsed ja loomingulised tehnikad.

Eeldused

Huvitatus inimkäitumise mitmekülgsusest, valmidus arendada endas oskust näha ressursse ja lahendusi ning kujundada tervist ja heaolu toetav mõtte- ja eluviis. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust. Õpe on interaktiivne, eeldab avatust ja julgust ennast analüüsida ning oma kogemusi reflekteerida.

Õpiväljundid

on saanud põhiteadmised heaolu, tervise ja tervisekäitumise kujundamisest; tunneb ära läbipõlemise märgid käitumises; kasutab lahendusele suunatud kommunikatsiooni; toetab enda heaolu ja toimetulekut lahenduskesksete loominguliste võtetega.

Õpikeskkond

vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatud ruum

Koolitaja kompetentsus

loovterapeut, lahenduskeskne psühhoterapeut

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja