LTC0416 - Visuaalkunsti ja savi kasutamine koolieelses ja nooremas koolieas laste koostööoskuse arendamisel

Sihtgrupp

alushariduse ja I kooliastme õpetajad, kes on huvitatud praktilisest teadmisest ja omakogemusest visuaalkunsti ja savi kasutamisel laste koostööoskuste arendamisel

Eesmärk

saada ülevaade vastavate eagruppide koostööoskuse komponentidest, omandada teadmised, kuidas kasutada visuaalkunsti ja savi meetodeid ja tehnikaid koostööoskuse arendamisel

Sisu

Ülevaade koostööoskuse komponentidest, visuaalkunsti ja saviga seotud protsessidest, mis toetavad kaasatust, mängulisust, lõõgastumist ja võimaldavad vastastikust kaasamist, jagamist, loodu esitlemist ja selgitamist. Praktilised teadmised ja kogemused koostööoskuse arendamiseks paaris ja eri suurusega rühmades.

Eeldused

vähemalt bakalaureusetasemel haridus; huvi ja valmidus kogemuslikult uurida visuaalkunsti ja savi toimeid ja kasutamist koostööoskuste arendamisel.

Õpiväljundid

on teadlik koolieelses ja algkooli eas laste koostööoskuse komponentidest; on saanud omakogemuse visuaalkunsti ja savi võimalustest koostööoskuste arendamisel; kasutab visuaalkunsti ja savi erinevaid harjutusi koostööoskuste arendamisel.

Õpikeskkond

õppeks vajalike vahendite ja esitlustehnikaga 20-kohaline ruum, kus saab kasutada rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

kunstiterapeut, loovterapeut

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja