HTC0104 - Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Sihtgrupp

Kõik huvilised, kes igapäevatöös puutuvad kokku kirjaliku suhtlemisega.

Eesmärk

Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle. Märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme. Lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.

Sisu

Eesti keele õigekiri. Kust saada keelenõu? Kas kirjutada suure või väikese algustähega, kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid.
Lausestusprobleemid: lause pikkus, kohmakad lausemallid, nt üleliigsed mine-vormid, võõrmõjulised lausemallid. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimine.
Kuidas koostada selget ja ladusat e-kirja? Kuidas lugeja poole pöörduda ja millal kasutada tiitleid? Kuidas vormistada loetelu? E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised; kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Näidistekstide analüüs ja parandamine.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu on kursis eesti õigekirja viimaste reeglimuutustega, valib eestipärased ja korrektsed sõnastusmallid, koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis keskenduvad ainult olulisele, koostab korrektseid, adressaati arvestavaid viisakaid e-kirju.

Õpikeskkond

Koolitusruumis on kirjutamiseks lauad. Ruumis on piisavalt valgust, et osalejad saaksid kirjutada ja materjalidesse märkmeid teha. Ruumis on dataprojetor, pabertahvel ja markerid.

Koolitaja kompetentsus

doktorikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja