DTC0124 - E-ülesannete loomine HEV õpilastele

Sihtgrupp

põhikooli II-III kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid)

Eesmärk

osata toetada erivajadusega õpilase õppimist e-keskkondade kaudu ja aktiivõppemeetodite toel.

Sisu

Mis on erivajadus? Põhilised erivajadused. Kuidas kaasata erinevaid sihtrühmi? Kuidas valida sobivaid meetodeid? E-keskkondade võimalustega tutvumine: Plicker, Canva, LearningApps, kollaažide loomine, koomiksite loomine, ristsõnade loomine, strawpoll, lunapic, phrase.it, wakelet, storyset jne. Aktiivõppemeetodid: lumepallisõda, kokkusobitamine, memoriin purgikaantega, QR-koodid jne.

Eeldused

õpetaja või tugispetsialistina töötamine, sülearvuti või nutivahendi omamine

Õpiväljundid

on õppinud kasutama uusi e-keskkondi ja aktiivõppe meetodeid, kasutab neid aktiivselt õppe planeerimisel; rakendab õpitud meetodeid iseseisvas ülesannete loomes.

Õpikeskkond

veebikeskkond Zoom

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, kogemus valdkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

Kristiina Vaikmets