HKC0193 - Erivajadusega inimeste toitumine ja liikumine

Sihtgrupp

ettevõtetes (nt spaades), tervisekeskustes, hooldekodudes töötavad spetsialistid (nt füsioterapeudid, toitumisnõustajad, psühholoogid, hooldustöötajad, sotsiaaltöötajad), kes soovivad laiendada teadmisi ja oskusi, et pakkuda terviseriskiga klientidele laiapõhjalist personaalset nõustamist.

Eesmärk

omandada vajalikud teadmised mõistmaks tegureid, mis mõjutavad erivajadusega inimese tervislikku toitumist ja liikumist.

Sisu

Tõenduspõhisus toitumis- ja liikumisteadustes; liikumisvaegus ja ülekoormus, selle mõju tervisele; liikumisharrastuse mõju organismile; liikumissoovitused erinevas eas ja tervisehäirete korral; kehalise aktiivsuse liigid; sobiv kehaline koormus; treeningkoormuse optimeerimine; taastumine; toitumise põhialused; söömisharjumuste kujunemine, toiduvalikute tegemine ja selle mõju tervisele; toitumust mõjutavad tegurid; individuaalne söömis- ja liikumisharjumuste hindamine, sekkumismeetodid ning protsess.

Eeldused

Anatoomia ja füsioloogia alased eelteadmised

Õpiväljundid

tunneb nii toitumise kui ka liikumisalaseid põhimõtteid, nende omavahelist seost ja tähtsusest organismi aine- ja energiavahetuses; teab regulaarse liikumisharrastuse, liikumisvaeguse ja ülekoormuse mõjust organismi tervisele; teab toitumishäiretest, toitumise eripärast ning toitumise ja haiguste vahelisest seostest; teab nii liikumise kui ka söömisharjumusi mõjutavaid tegureid ja tõhusaid sekkumismeetodeid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna spetsialist, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

156 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja