Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel
Sihtgrupp kohalike omavalitsuste töötajad, sotsiaaltöötajad
Eesmärk kujundada teadmisi lepitusmenetluse läbiviimisest perekonaaõiguslike küsimuste lahendamisel kohtuvälises korras ja õiguslikel alustel.
Sisu Lepituse olemus, eeldused ja olulised mõisted. Lepitamise eeldused: konflikt. Osapooled, konflikti kulg, konflikti taju. Käitumine konfliktis, konflitki ohjamine, konflikti sobivus lepitamiseks. Läbirääkimised. Liitvate läbirääkimiste mudel. Läbirääkimiste töövahendid – tugi läbirääkimiste ettevalmistusele, pidamisele ja hindamisele. Perelepituse kavandamine ja läbiviimine.Suhtlusvõtted. Kontakti loomise ja hoidmise võtted, kuulamistehnikad. Lepitaja roll perekonnavaidlustes. Nõuded lepitajale. Kutsestandard. Eetikakoodeks. Konfidentsiaalsusnõuded. Koostöö teiste erialade spetsialistidega. Lepitajate võrgustik. Perelepituse tulemuslikkus. Menetluse põhimõtted lastega seotud tsiviilasjade läbivaatamisel. Rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse kohaldamine lastega seotud vaidluste läbivaatamisel. Kohtualluvuse määratlemine. Laste õiguste ja huvide kaitseks toimuv menetlus kohtus. Hooldusõiguse määramine. Lapsega suhtlemiskorra määramine. Elatise nõue. Kohtupraktika laste huvide kaitseks esitatud nõuete läbivaatamisel. Praktikas ette tulnud juhtumite analüüs. Lepitusmenetlus, selle õiguslikud alused ja menetluse kord. Kompromissi sõlmine kohtus.
Õpiväljundid teab peamisi lepitamisega seotud mõisteid, lepituse ülesehitust ja lepitusprotsessi etappide eesmärke; tunneb peamisi lepitusvõtteid ja oskab hinnata konflikti sobivust lepitamiseks; tunneb lepitajale esitatavaid nõudeid; oskab näha õiguslikke probleeme lasteõiguste kaitseks toimuvas kohtumenetluses; tunneb kohtupraktikas tõusetunud õiguslikke küsimusi, teab lepitusmenetluse ja kompromissi põhimõtteid.
Õpikeskkond ülikoolilinnak või tellija ruum
Koolitaja kompetentsus õppejõud, eriala ekspert
Maht 1 EAP
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja Arno Baltin, Mare Merimaa
 
 
TELLI