AYC0122 - Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

Sihtgrupp

kohaliku omavalitsuse töötajad, sotsiaaltöötajad

Eesmärk

kujundada teadmisi lepitusmenetluse läbiviimisest perekonnaõiguslike küsimuste lahendamisel kohtuvälises korras ja õiguslikel alustel.

Sisu

Lepituse olemus, eeldused ja olulised mõisted. Lepitamise eeldused: konflikt. Osapooled, konflikti kulg, konflikti taju. Käitumine konfliktis, konflikti ohjamine, konflikti sobivus lepitamiseks. Läbirääkimised. Liitvate läbirääkimiste mudel. Läbirääkimiste töövahendid: tugi läbirääkimiste ettevalmistusele, pidamisele ja hindamisele. Perelepituse kavandamine ja läbiviimine. Suhtlusvõtted. Kontakti loomise ja hoidmise võtted, kuulamistehnikad. Lepitaja roll perekonnavaidlustes. Nõuded lepitajale. Kutsestandard. Eetikakoodeks. Konfidentsiaalsusnõuded. Koostöö teiste erialade spetsialistidega. Lepitajate võrgustik. Perelepituse tulemuslikkus. Menetluse põhimõtted lastega seotud tsiviilasjade läbivaatamisel. Rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse kohaldamine lastega seotud vaidluste läbivaatamisel. Kohtualluvuse määratlemine. Laste õiguste ja huvide kaitseks toimuv menetlus kohtus. Hooldusõiguse määramine. Lapsega suhtlemiskorra määramine. Elatise nõue. Kohtupraktika laste huvide kaitseks esitatud nõuete läbivaatamisel. Praktikas ette tulnud juhtumite analüüs. Lepitusmenetlus: õiguslikud alused ja menetluse kord. Kompromissi sõlmine kohtus

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab peamisi lepitamisega seotud mõisteid, lepituse ülesehitust ja lepitusprotsessi etappide eesmärke; tunneb peamisi lepitusvõtteid ja hindab konflikti sobivust lepitamiseks; tunneb lepitajale esitatavaid nõudeid; leiab üles õiguslikud probleemid lasteõiguste kaitseks toimuvas kohtumenetluses; tunneb kohtupraktikas tõusetunud õiguslikke küsimusi, teab lepitusmenetluse ja kompromissi põhimõtteid.

Õpikeskkond

ülikoolilinnak või tellija ruum

Koolitaja kompetentsus

õppejõud, eriala ekspert

Maht

28 akadeemilist tundi

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Koolitaja

Arno Baltin, Mare Merimaa